Hibe Duyuruları

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’ndan 25 Milyon Türk Lirası Hibe: Kümelenme Destek Programı 3. Destek Çağrısı

Son Başvuru Tarihi: 11 Ağustos 2017

 

 

T.C Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ; üniversite, özel sektör ve kamu kurumlarının oluşturacakları ‘Kümelenme Birlikleri’ne, 5 yıl süresince 25 Milyon Türk Lirası hibe desteği verecek.

 

 

T.C Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Kümelenme Destek Programı’nın 3. Destek çağrısını yayımladı.  5 yıl süresince verilecek olan hibe desteği, 25 Milyon Türk Lirası olarak belirlendi. Söz konusu destek ile Türk Sanayisinin rekabet ve verimlilik gücünü yükseltmek, Türk Sanayisi’nin yüksek teknolojili ürünleri üreten, nitelikli işgücüne sahip, aynı zamanda çevreye ve topluma duyarlı bir yapıya dönüştürülmesi amaçlanıyor. Hibe desteğine başvuracak kümelenme birliklerinin, bir iş planı ve bütçe hazırlayarak bakanlığa sunması gerekiyor. Kümelenme birlikteliği başına tahsis edilecek hibe tutarında herhangi bir üst sınır bulunmazken, hazırlanan bütçe planının iş planı ile uyumluluğu önem taşıyor.  İş planları 5 yıllık süre göz önünde bulundurularak hazırlanacak olup, hibe tutarı, iş planı bütçesinin en az %10, en çoksa %50’sinden oluşacak.

 

 

Kümelenme Birliği Nedir ?

 

Kümelenme, “Belirli bir iktisadi değerin oluşmasına yönelik, birbirleriyle etkileşim içinde faaliyet gösteren firma, kurum ve kuruluşların meydana getirdikleri coğrafi yoğunlaşmalar” olarak tanımlanıyor. Bu kapsamda Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, işletmelerin rekabet edebilirliğini artırmak amacıyla kümelenme girişimlerine ait politikalar geliştirmek ve uygulamak, kümelere hibe desteği sağlamayı amaçlıyor. Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, “Kümelenme birlikteliği, küme ekonomik coğrafyasında yer alan kurum ve kuruluşların bir araya gelerek oluşturduğu ve Kümelenme Birlikteliği Beyan Formu’nu doldurmak ve imzalamak suretiyle kurulan birlikteliği ifade eder” deniyor. Her bir kümelenme birlikteliğinde en az bir oda ve en az bir üniversitenin yer alması gerekiyor.

 

 

Hangi Faaliyetler Destek Kapsamında ?

 

Kümelenme Destek Programı kapsamında karşılanacak uygun maliyetler şu şekilde

 

 • İş planının yürütülmesi için gerekli, iş planı bütçesinde öngörülmüş ve maliyet etkinliği yaratacak giderler,

 

 • Kümelenme Teşebbüsünün hesaplarında ya da vergi belgelerinde kayıtlı olması, tanımlanabilir ve doğrulanabilir olması ve orijinal destekleyici belgelerle desteklenmesi,

 

 • İş planı uygulama sürecinde Kümelenme Teşebbüsü tarafından gerçekleştirilmiş olması

 

 • Piyasa koşullarında oluşmuş ücretlerden, yararlanıcının ve ortaklarının normalde verdiği miktarlardan yüksek olmamaları şartı ile iş planı kapsamında görevlendirilmiş personel giderleri,

 

 • Yolculuk ve gündelik giderleri,

 

 • Piyasa fiyatlarına uygun olmaları ve iş planının uygulanabilmesi için gerekli olmaları koşulu ile yeni makine-ekipman ve hizmet satın alma maliyetleri,

 

 • Sarf malzemeleri maliyetleri,

 

 • Kümelenme Teşebbüsü iş planı toplam bütçesinin %5’ini geçmeyen ve sadece tadilat ve yenileştirme vb. ile ilgili olan yapım, bakım ve onarım/inşaat işleri maliyetleri,

 

 • Basım, etkinlik organizasyonu vb. gibi taşeron maliyetleri,

 

 • Görünürlük maliyetleri.

 

 

 

Başvuru Sahibi ve Ortak Başvuru Sahibi Olabilecek Kurumlar 

 

 • İl özel idareleri

 

 • Yerel yönetimler

 

 • Üniversiteler ve araştırma kurumları

 

 • Teknoloji geliştirme bölgeleri

 

 • Sanayi Odaları, Ticaret ve Sanayi Odaları, Borsaları

 

 • Serbest bölgeler

 

 • Organize sanayi bölgeleri

 

 • İhracatçı birlikleri

 

 • Endüstri bölgeleri

 

 • Kümelenme birlikteliği ile ilgili dernekler, vakıflar, kooperatifler vb. kuruluş ve teşekküller

 

 

 

Program İle Neler Hedefleniyor ?

 

 • Türk sanayisinin rekabet edebilirliğinin, yenilikçiliğinin ve verimliliğinin yükseltilmesi,

 

 • Küresel ihracattan daha fazla pay alınması,

 

 • Ağırlıklı olarak yüksek teknolojili ürünlerin üretilmesi,

 

 • Nitelikli işgücüne sahip ve aynı zamanda çevreye ve topluma duyarlı bir sanayi yapısına dönüştürülmesi.

 

 

 

Nasıl Başvurulacak ?

 

Kümelenme Destek Programı 3. Çağrısı için başvuruların, T.C Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın Kümelenme Destek Programı üzerinden elektronik ortamda gerçekleştirilecek.

 

 

Kaynak: TC Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı

 

 

Sosyal Medyadan Takip Edin

Bir Yorum Paylaşın