Proje Haberleri

DOĞU MARMARA İNOVATİF KOBİ SİSTEMİ YARIŞMASI

Son başvuru tarihi: 17 Mart 2017

 

InnoTEAM Nedir?

Doğu Marmara Bölgesi’ndeki (Kocaeli, Sakarya, Düzce, Bolu ve Yalova) işletmelerin inovasyon yönetimi becerisinin ölçüldüğü, değerlendirildiği ve geliştirildiği bir yarışma sistemidir.

 

InnoTEAM’in Amacı

Bölgedeki işletmelerde inovasyon yönetimi farkındalığının artırılması, inovatif işletmelerin tespit ve teşvik edilmesi, bu işletmelerin inovasyon yönetimi becerilerinin geliştirilmesidir.

 

InnoTEAMin Kapsamı

İki aşamalı bir değerlendirme ve elemenin ardından, firmalara atanan mentör, inovasyon uzmanları ve firma ile oluşturulacak takımların yapacağı çalışmalar sonucunda en çok gelişmeyi gösteren firmaların jüri tarafından belirlendiği bir süreci kapsamaktadır.

 

KİMLER BAŞVURABİLİR?

 

 • InnoTEAM yarışmasına katılabilmek için Firmanın;

Faaliyet/üretim alanının Doğu Marmara Bölgesi’nde (Kocaeli, Sakarya, Düzce, Bolu ve Yalova) olması,

 

 • Kuruluşundan itibaren 3 yılı tamamlamış olması,

 

 • Çalışan personel sayısının en az 20 en çok 1000 kişiden oluşması ve yıllık net satış hasılatının 200.000.000 TL’yi aşmaması koşullarını taşıması gerekmektedir.

 

 

 1. AŞAMA: BAŞVURU
 1. 06 Şubat 2017-17 Mart 2017 tarihleri arasında InnoTEAM web sayfası üzerinden 23.59’a kadar “Başvuru Formu” doldurularak başvuru yapılır.
 2. Başvuru sürecinde firmaları bilgilendirmek amacıyla web sayfasında ilan edilecek olan tarih ve yerde teknik yardım masaları kurulacaktır.
 3. Yapılan başvuru, ajans uzmanları ve inovasyon uzmanlarından oluşan “Değerlendirme Kurulunca” ön incelemeye tabi tutulur. Başvuru koşullarını taşımayan başvurular bu aşamada değerlendirme dışı bırakılır.
 4. Ön incelemenin ardından başvuru sorularına verdikleri yanıta göre Değerlendirme Kurulu tarafından en çok puanı alarak ön elemeyi geçen 30 firma internet sitesinde duyurulur.
 5. Ön incelemeyi geçemeyen firmalar, gerekçeleri yazılı şekilde belirtilerek bilgilendirilir.

 

 

 1. AŞAMA: İNOVASYON YÖNETİMİ DEĞERLENDİRME ANKETİNİN UYGULANMASI

Ön elemeyi geçerek, İnovasyon Yönetimi Değerlendirme Anketi’ni (AToMIC) uygulamaya hak kazanan firmalar, tüm yarışma sürecini tamamlayacakları konusunda bir taahhütname imzalamakla yükümlüdürler.

 1. Ön elemeyi geçen 30 firma, inovasyon yönetimi konusunda uzman kişilerin konuşmacı olacağı panele katılım ve AToMIC Anketini uygulama hakkı kazanır. İnovasyon uzmanları, bu anketi nasıl cevaplayacaklarına dair firmalara eğitim verir.
 2. İnovasyon Değerlendirme Anketi, Avrupa Birliği İnovasyon Yönetimi Standardı olan CEN/TS 16555-1 standardına uygun olarak tasarlanmıştır. Ankete verilen cevaplar, özgün bir model olan AToMIC (Assessment Tool for Management of Innovation Capabilities/İnovasyon Yönetimi Yeteneği Değerlendirme Aracı) çerçevesinde değerlendirilecektir.

 

 

 1. AŞAMA: FİRMA ZİYARETLERİ
 • Ajans uzmanlarıyla birlikte inovasyon uzmanları 30 firmayı yerinde ziyaret eder. Bu ziyaretlerde, firmanın üst yönetiminden temsilciler ile inovasyon sürecine katkı sağlayan çalışanların katılımıyla bireysel veya toplu görüşmeler yapılır, sunulan belgeler incelenir ve uzmanlar tarafından gözlem yapılır.
 • Ziyaret edilen 30 firmanın her biri için, “İnovasyon Yönetimi Yetkinliği” konusunda bir “Firma Geri Bildirim Raporu” oluşturur ve firmalara iletir. Bu rapor şu kısımlardan oluşur:
 • 4 ana ve 14 alt bölümden oluşan AtoMIC Değerlendirme Kriterlerine göre, sürece katılan 30 firmanın puanlarının ortalamasına göre firmanın kıyaslaması,
 • Her bir alt bölümde sorgulanan konularda firmanın kuvvetli ve geliştirmeye açık alanlarına ilişkin yorumlar,
 • Firmanın gelişmeye açık alanlarının iyileştirmesine yönelik bir eylem planı.
 • Firma ziyaretlerinde elde edilen bilgiler ve sunulan belgeler çerçevesinde inovasyon uzmanları tarafından firmalara puan verilir. Değerlendirme Kurulu puanları inceleyerek 10 Finalist Firmayı belirler ve internet sitesinden sonuçları duyurur.

 

 

 1. AŞAMA: MENTÖRLÜK SÜRECİ
 • Finale kalan 10 firma, inovasyon kapasitesini geliştirmek için 6 ay süresince ücretsiz mentörlük hizmeti almaya hak kazanır.
 • Değerlendirme Kurulu tarafından her bir finalist firma bir mentörle eşleştirilir. Mentör, inovasyon uzmanı, ajans uzmanı ve firma ile “InnoTEAMler” oluşturulur.
 • 6 ay sürecek olan mentörlük hizmeti süresince, mentörler ayda en az 1 kere olmak koşulu ile firmaları yerinde ziyaret eder.
 • Mentörün ilk ziyaretinden sonra firmanın ihtiyaçları ve mentörün rehberliği doğrultusunda firmaya özel bir eylem planı oluşturulur.
 • 6 Aylık mentörlük sürecinin başında ve sonunda, inovasyon uzmanları mentörün ziyaretine katılarak ilerlemeyi ölçen bir değerlendirme yapar. Bu değerlendirmede;
 • InnoTEAM’in ne kadar ilerleme kaydettiğini tespit etmek amacıyla AToMIC Değerlendirme Aracı’nı yeniden uygulanarak oluşturulan puanlama ve
 • Anketin ilk sonuçlarına göre kıyaslanarak hazırlanacak “Firma İlerleme Raporu” yer alır.

 

 

 1. AŞAMA: JÜRİ VE ÖDÜL TÖRENİ SÜRECİ
 1. Ödül töreni öncesi jüriye 10 Finalist Firmanın tanıtım bilgileri ile Firma İlerleme Raporları iletilir.
 2. Mentör rehberliğinde her bir InnoTEAM’in bu süreçte kaydettiği ilerlemeye ilişkin hazırladığı sunumlar jüriye sunulur.
 3. Jürinin değerlendirmesinin ardından finale kalan firmalara “En İyi InnoTEAM Ödülü”, “Jüri Özel Ödülü” ve “Kategori Ödülleri” verilir.

 


Kaynak: InnoTeam

Sosyal Medyadan Takip Edin

Bir Yorum Paylaşın