Hibe Duyuruları

Küresel Çevre Fonu | Küçük Destek Programı

Son başvuru tarihi: 24 Şubat 2017

GEF Küçük Destek Programı SGP Nedir?

Küresel Çevre Fonu (Global Environment Facility – GEF), 1992 yılında BM Çevre ve Kalkınma Konferansı sonrası, küresel çevre sorunlarıyla mücadele etmek ve Birleşmiş Milletler Biyolojik Çeşitlilik ve İklim Değişikliği Sözleşmelerine taraf olan ülkelerde bu sözleşmelerin uygulanmasına destek olmak temel hedefiyle oluşturulmuştur.

GEF’in uygulayıcı kurumları Dünya Bankası, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) ve Birleşmiş Milletler Çevre Programı’dır (UNEP).

1993 yılında Türkiye’de uygulanmaya başlayan GEF/SGP halen Dünya’da 127 civarında ülkede Birleşmiş Milletler Kalkınma Programınca (UNDP) uygulanmaktadır. Küresel çevre sorunlarının ancak yerel ölçekte halkın katılımıyla çözülebileceğinden yola çıkan GEF/SGP, yerel koruma çalışmalarını ve sürdürülebilir kullanımını teşvik eden projeleri desteklemektedir.

Hangi Projeler Desteklenebilir?

Bir proje fikrinin desteklenebilmesi için öncelikle uygulama döneminin stratejik öncelikleri yani çerçevesiyle “doğrudan” uyumlu olması gerekmektedir. Ayrıca 6. Uygulama Dönemi’nde seçilen “Edremit Körfezi ve Kaz Dağları” ve “Beyşehir Gölü ve Dedegöl Dağları” çalışma alanları için yerel taraflarca ortaya konulan öneriler de dikkate alınmaktadır. GEF/SGP biyo-çeşitlilik koruma, iklim değişikliğiyle mücadele, toprak bozunumu ve sürdürülebilir orman yönetimi odak alanlarında geliştirilen projelere destek olmaktadır.

GEF Küçük Destek Programı Türkiye’de aşağıda belirtilen faaliyet veya proje tiplerine destek sağlayabilmektedir.

Uygulama Projeleri Desteği (50,000 USD ile sınırlıdır)

Toplantı/Çalıştay veya Yayın Desteği (10,000 USD ile sınırlıdır)

Proje Geliştirme Desteği (5,000 USD)

 

GEF KÜÇÜK DESTEK PROGRAMI SGP PROJE ÇAĞRISI – BAŞVURU ÇERÇEVESİ

1. Korunan alanlar ve çevresinin, denizel veya karasal geleneksel üretim alanlarının, önemli doğa alanlarının ve canlı türlerinin; ekolojik koridorlar oluşturma, resmi statü edinme, tür eylem planları, yönetim planları, yönetmelik düzenlemeleri, restorasyon çalışmaları aracılığıyla yöre halkı ve işbirliklerinin katkılarıyla korunması veya korunmasına katkı sağlanması,

2. Ekosistemlerin ve ekosistem hizmetlerinin katılımcı korunmasını, sürdürülebilirlik ilkesi çerçevesinde kullanımını, sürdürülebilirlik ilkesinin ilgili yönetmeliklere dâhil edilmesini, doğa-dostu ürün ve pazarların gelişimini ve ürünlerin adil paylaşımını destekleyen yapıların (kooperatif vb.) ve uygulamaların geliştirilmesi,

3. Nesli küresel veya ulusal ölçekte tehdit altında olan veya tek nokta endemikleri gibi öncelikli türlerin; farkındalık çalışmaları, tür eylem planları veya popülasyon canlandırma çalışmalarıyla yerel halkın katkılarıyla korunması veya tehditlerin azaltılması ,

4. Korunan alanlar, hassas ekosistemler, önemli doğa alanları, denizel ve karasal geleneksel üretim alanları, tarımsal kültürel peyzaj alanları ve yöre halkının koruduğu alanların sürdürülebilir kullanımına yönelik, yöre halkının katılımcı ve gelir getirici (eko-turizm vb.) uygulamalarının geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması,

5. Korunan alanlar, karasal ve denizel üretim alanları, ekolojik koridorlar üzerinde tehdit oluşturan habitat kaybı, habitat parçalanması, tarımsal ve kentsel atıklar, hayalet ağlar vb. baskıların yerel halkın koruyucu uygulamalarıyla azaltılması veya bertaraf edilmesi,

6. Tarımsal biyoçeşitliliğin, ilgili ekosistem hizmetlerinin, yerel türler ve genetik çeşitliliğin (ağaç türleri, fidanlıklar, tohumlar, çiftlik hayvanları, balık ve diğer ticarete konu olan türler) ve bunlara yönelik geleneksel bilginin de dikkate ve kayıt altına alınarak korunması ve iyileştirilmesi,

7. Yerel/Yöresel genetik kaynakların kayıt altına alınması, biyokaçakçılığın önlenmesi,

8. Toprak erozyonu, ormansızlaşma, sel, çölleşme, yükselen su seviyeleri, yanlış tarım ve sulama, aşırı otlatma, istilacı türler, biyokaçakçılık, merasızlaşma gibi arazi, su, ekosistem hizmetleri ve biyoçeşitlilik üzerindeki olumsuz etkilerin yenilikçi ve bütünleyici (geleneksek pratikler) önlem ve uygulamalarla azaltılması,

9. Yöre halkının iklim değişikliğine uyumu ve etkilerine karşı dayanıklılığının; ekosistem hizmetlerinin, karbon tutan ekosistemlerin korunması, restorasyonu ve iyileştirilmesi yoluyla arttırılması,

10. Arazi kullanımı ve değişimiyle ilgili planlama, karar ve izleme/önleme süreçlerine yöre halkının, kişilerin ve yerel sivil toplum örgütlerinin etkin katılımının sağlanması,

11. Sürdürülebilir balıkçılık, ormancılık, doğa dostu tarım uygulamaları, yenilikçi geçiş ekonomisi uygulamaları vb. aracılığıyla, karasal ve/veya denizel ekosistem hizmetlerinin devamlılığının sağlaması,

12. Geleneksel üretim alanlarında iklim değişikliğine uyumlu ve/ya iklim değişikliğine dayanıklı ve/ya sürdürülebilir tarımsal biyolojik çeşitlilik yönetimi sağlayan arazi planlama ve peyzaj uygulamalarının geliştirilmesi,

13. Yerel düzeyde düşük karbonlu, yenilenebilir enerji teknolojilerinin, yapı malzemelerinin, kaynak verimliliği sağlayıcı sürdürülebilir pratiklerin; gösterim, teknoloji transferi vb araçlarla hayata geçirilmesi,

14. Yerel düzeyde geleneksel bilgi ve yaklaşımlar ışığında iklim değişikliğine uyum sağlamaya yönelik örneklerin oluşturulması veya yaygınlaştırılması ,

15. Kamu, sivil ve özel sektör işbirliğiyle ortak kamu kullanım alanları ve/ya binalarında toplam enerji tüketiminin azaltılmasının veya etkin kullanılmasının yenilikçi uygulamalarla teşvik edilmesi,

19. Yenilenebilir enerji, enerji verimliliği ve enerji performansı konusunda yönetmelikler, standartlar, teşvikler, ürünler ve bunların iyi (katılımcı, şeffaf ve adil) uygulamalarına ilişkin farkındalık oluşturulması,

20. Yerel yönetimler işbirliğiyle, iklim dostu ulaşım alternatiflerinin ve yenilikçi kentsel ulaşım örneklerinin oluşturulması ve/ya yaygınlaştırılması,

21. Yenilenebilir enerjinin arzının çeşitlenmesine yönelik; yerelde, küçük ölçekli veya toplum temelli (yenilenebilir enerji kooperatifleri vb.) iyi uygulamaların geliştirilmesi,

22. Kalıcı Organik Kirleticilerin (KOK) Stockholm Sözleşmesi uyarınca kullanımını azaltan, bertarafı ve depolanmasına örnek oluşturan uygulamaların hayata geçirilmesi,

23. KOK yönetimi için yerel, bölgesel veya ulusal ağların, işbirliklerinin ve tarafların kapasitelerinin arttırılması,

24. Kamu, sivil, akademik kurumlar ve uzmanların, yerel üreticiler ve toplumsal liderlerin dâhil olduğu tematik (GEF odak alanları, yönetmelikler ve güncel/yenilikçi katılım, izleme ve değerlendirme araçları vb.) karar, iletişim, müzakere ve işbirliği ağlarının/zeminlerinin oluşturulması,

25. Yöre halkı başta olmak üzere tarafların iletişim ağlara/zeminlere dâhil olmasına olanak verecek bilgiye erişim, yasal ve yönetsel karar süreçlerini tanıma (ÇED, koruma statüleri ve ilgili yönetmelikler) vb. konularda kapasitelerinin güçlendirilmesi,

26. Biyoçeşitlilik, iklim değişikliği, arazi bozunumu ve kimyasallar bazında mevcut uluslararası veya ulusal platformların amaçları, işleyişi hakkında bilgilenme, diyalog ve katılımın sağlanması,

27. Biyoçeşitlilik, iklim değişikliği ve toprak bozunumu alanlarında uygulama dönüşümüne doğrudan katkı sağlayabilecek bilgi yönetiminin (mevcut durum değerlendirme raporu, referans, arşiv, kütüphane, yazılım, izleme değerlendirme raporu, geçiş ekonomisi uygulamaları vb.) hayata geçirilmesi.

Kimler Başvurabilir?

GEF Küçük Destek Programı’na ulusal ve yerel sivil toplum kuruluşları proje teklifi sunabilirler. Bunlar dernekler, vakıflar, kooperatifleri, meslek odaları ve birlikler olabilir. Kamu yöneticilerinin yürütmede görev aldıkları (örneğin Köylere Hizmet Götürme Birlikleri) kurumlar bu kapsamın dışındadır. Proje ortakları veya işbirlikleri için herhangi bir sınırlandırma yoktur.

Kamu, özel sektör üniversiteler hatta kişiler bu rolleri üstlenebilirler. Ancak proje fikrinin ve yönetiminin başvuran kurumun liderliğinde yürütülüyor olması esastır. Çağrı tarihinde 18.00 sonrası gönderilen başvurular ancak bir sonraki dönemde değerlendirmeye alınır. Başvuru formları aşağıdaki e-posta adreslerine iletilmelidir. Başvurularınızda tüm tarafların iletişim adreslerini paylaşmayı unutmayınız ve SGP tarafından gönderilecek başvurunuz alınmıştır mesajını takip ediniz.

İletişim

basak.okay@undp.org,

gökmen.argun@undp.org

0 312 454 11 32 – 0 312 454 11 31 http://gefsgp.com/

 


Kaynak: GEF

Sosyal Medyadan Takip Edin

Bir Yorum Paylaşın