Hibe Duyuruları

DOĞU ANADOLU KALKINMA AJANSI | 2017 Yılı Teknik Destek Programı

2017 Yılı Teknik Destek Programının amacı, bölgedeki yerel aktörlerin bölgesel kalkınma açısından önem arzeden, ancak kurumsal kapasite eksikliği nedeniyle hazırlık ve uygulama aşamalarında sıkıntı ile karşılaşılan çalışmalarına destek sağlamaktır. Bu kapsamdaki başarılı projelere azami 15.000 TL tutarında uzmanlık desteği sağlanacaktır.

Başvurular ikişer aylık dönemler halinde değerlendirilir. Bu dönemler;

 1. Ocak-Şubat,
 2. Mart-Nisan,
 3. Mayıs-Haziran,
 4. Temmuz-Ağustos,
 5. Eylül-Ekim
 6. Kasım-Aralık dönemleridir.

Bir dönemde alınan başvurular bir sonraki dönemin ilk on günü içerisinde değerlendirilir. Değerlendirmenin yapıldığı Mart, Mayıs, Temmuz, Eylül, Kasım, Ocak aylarının 15-20. günleri arasında kazanan projeler ilan edilir ve başvuru sahipleri sözleşmeye davet edilir.

Toplam Yıllık Hibe Tutarı:  1.000.000 TL

2017 Yılı Teknik Destek Programının amacı, bölgedeki yerel aktörlerin bölgesel kalkınma açısından önem arz eden, ancak kurumsal kapasite eksikliği nedeniyle hazırlık ve uygulama aşamalarında sıkıntı ile karşılaşılan çalışmalarına destek sağlamaktır.

Teknik Desteğin Programının öncelikleri; Ajans tarafından yayınlanan herhangi bir proje teklif çağrısı ile ilişkilendirilmemek koşuluyla;

a) Yerel yönetimlerin başta planlama çalışmaları ile bölge plan ve programlarını uygulayıcı veya yerel kalkınma kapasitesini artırıcı faaliyetlerine ve

b) Diğer kamu kurum ve kuruluşlarının ve bölgedeki sivil toplum kuruluşlarının yerel ve bölgesel kalkınmaya katkıda bulunabilecek çalışmalarına hizmet etmektir.

 

2017 Yılı Teknik Destek Programı Başvuru Sahibi ve Ortakların Uygunluğu aşağıdaki tabloda verilmiştir. 

 

 

Destek almaya hak kazanabilmek için başvuru sahipleri, aşağıda belirtilen koşulların tümüne uymalıdır;

 • Tüzel kişiliği haiz olması (kamu kurum ve kuruluşları ile üniversitelere bağlı birimler için bu şart aranmaz)
 • Faaliyetin teklif sunan kurum/kuruluşun görev ve yetki alanı içerisinde bulunması,
 • TRB2 Bölgesi’nde (Bitlis, Hakkâri, Muş ve Van) kayıtlı olması veya merkezlerinin ya da yasal şubelerinin TRB2 bölgesinde bulunması
 • Faaliyetin hazırlığından ve yönetiminden (eğer varsa ortakları ile birlikte) doğrudan sorumlu olması, aracı olarak hareket etmemesi

 

Teknik Desteğin Süresi

Ajans tarafından kendi personeli veya hizmet alımı yoluyla sağlanan her bir teknik desteğin uygulama süresi 1 (bir) aydır. Aynı yararlanıcıya bir dönem içerisinde 1 (bir) kez, yıl içerisinde ise en fazla 2 (iki) kez teknik destek sağlanır. Aynı yararlanıcıya bir yılda toplam iki haftadan fazla süreyle geçici uzman personel görevlendirilemez.

Teknik destek konusu olabilecek faaliyetler;

 • Eğitim verme,
 • Program ve proje hazırlanmasına katkı sağlama,
 • Geçici uzman personel görevlendirme,
 • Danışmanlık sağlama,
 • Lobi faaliyetleri ve ulusal ve uluslararası ilişkiler kurma gibi kurumsal nitelikli ve kapasite geliştirici faaliyetler.

Bölgesel kalkınmaya hizmet etmeye yönelik ve 2014-2023 TRB2 Bölge Planında belirlenen hedef ve önceliklerle uyumlu olması koşuluyla, yukarıda belirtilen konular çerçevesinde teknik destek başvurusunda bulunulabilir.

Örnek faaliyet konuları:

 • Yerel yönetimlerin planlama faaliyetlerine destek verilmesine yönelik çalışmalar,
 • Ulusal ve uluslararası teşvik ve hibe mekanizmaları, alternatif finans kaynakları ve bu kaynaklardan faydalanma araçlarına yönelik eğitimler,
 • Ulusal ve uluslararası sermayeyi bölgeye çekmeye yönelik çalışmalar,
 • Bölgede bulunan kamu kurum ve kuruluşları ile Sivil Toplum Kuruluşlarının kurumsal ve beşeri kapasitelerini geliştirmeye yönelik faaliyetler,
 • Bölgenin sahip olduğu potansiyeller ve yatırım imkânlarının tanıtımına yönelik faaliyetler,
 • Modern tarım yöntemleri ve iyi tarım faaliyetlerinin uygulanmasına yönelik üretici birliklerinin ve üreticilerin eğitilmesi (hastalık ve zararlılarla mücadele eğitimi vb.),
 • Bölgede yatırımı arttıracak, yatırımların önündeki engelleri ortadan kaldıracak ve yatırımcılara yol gösterecek her türlü danışmanlık, eğitim ve lobi faaliyetleri,
 • Bölgede yapılması önemli görülen araştırma faaliyetlerinin desteklenmesi (yoksulluk, işsizlik araştırması vb.),
 • Bölgede yer alan merkezlerin risk planlarının hazırlanması (afet planı vb.),
 • Bölge halkına verilen hizmetin verimliliğinin ve kalitesinin arttırılması için kamu kurum ve kuruluşlarının personeline yönelik bilgi teknolojilerini etkin kullanma eğitimleri (e-devlet uygulamaları, Office programları vb.),
 • Anket ve istatistiki çalışmalar

Teknik destek konusu olabilecek faaliyetler her koşulda meri mevzuata uygun olmalı ve aşağıdaki konuları içermemelidir:

 • Siyasi veya etnik içerikli proje ve faaliyetler,
 • Hukuka, kamu düzenine, genel sağlığa ve toplumun genel ahlak anlayışına aykırı faaliyetler
 • Çalıştaylar, seminerler, konferanslar veya kongrelere katılım için bireysel sponsorluklar,
 • Eğitim veya kurslar için bireysel burslar,
 • Yerel kuruluşların rutin aktivitelerini finanse etmeyi teklif eden, özellikle faaliyet giderlerini kapsayan projeler,
 • Ajans ile sözleşme imzalamadan önce başlatılan veya aynı faaliyet için diğer kaynaklardan finanse edilen faaliyetler.

Başvuru Nasıl Yapılmalıdır?

Başvuruların, internet ortamında KAYS sistemi üzerinden çevrimiçi (online) olarak yapılması zorunludur. Sisteme Ajans internet sitesi (www.daka.org.tr) üzerinden de ulaşılabilecektir. Sistem üzerinden başvuru formu, performans göstergeleri, teknik destek faaliyetinde yer alan personelin özgeçmişleri doldurulduktan sonra destekleyici belgeler mutlaka sisteme yüklenmelidir. KAYS üzerinden yapılmayan başvurular kesinlikle kabul edilmeyecektir. Matbu formlarla elektronik ortamda yapılan başvurular arasında farklılık olması halinde elektronik nüshalar esas alınacaktır.

Başvuru yapmak için çevrimiçi/online başvuru sistemi üzerinden kullanıcı adı ve şifre alınması gerekmektedir. Sistem üzerinden başvuru formu ve ekleri doldurulduktan sonra ilgili tüm destekleyici belgeler sisteme yüklenecektir. Çevrimiçi/online başvuru tamamlandıktan sonra başvuru formu ve eklerinin çıktısı sistem üzerinden alınarak çıktının her sayfası başvuru sahibi tarafından paraflanmalı ve gerekli yerler başvuru sahibi ve/veya proje ortağı/iştirakçisi tarafından imzalanmalıdır. Bütün bu belgeler matbu halde Ajansa teslim edilmelidir. Başvurular (başvuru formu, diğer ekler ve ilgili tüm destekleyici belgeler) 1 (bir) asıl TELLİ dosya içine (kesinlikle poşet dosya içine konulmamalıdır) delinerek yerleştirildikten sonra aşağıdaki adrese posta (iadeli taahhütlü) /kargo yoluyla ya da elden zarf içerisinde sunulmalıdır.

 


Kaynak: Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı

Sosyal Medyadan Takip Edin

Bir Yorum Paylaşın