Hibe Duyuruları

Çocuklarla Birlikte Daha Güçlü; STK’LAR ve Gençlik Grupları için Küçük Destek Programı

Son başvuru tarihi: 2 Ocak 2017

Çocuklarla Birlikte Daha Güçlü Çalışmaları kapsamında Çocuğa Karşı Şiddeti Önleme Ortaklık Ağı, Çocuğa Yönelik Ticari Cinsel Sömürü ile Mücadele Ağı ve Çocuk Alanında Çalışan Avukatlar Ağı’na ve Türkiye’deki tüm çocuk gruplarına açık olan Küçük Destek Programı açılmıştır.

Küçük Destek Programı Arka Planı

Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu Sivil Düşün programı tarafından desteklenmekte olan “Uluslararası, ulusal ve yerel düzeyde mevcut çocuk hakları ağını güçlendirerek çocukların seslerinin daha fazla duyulmasını sağlamak” projesi (bundan sonra Proje olarak anılacaktır) de bu hedeflere ulaşmak için tasarlanmış ve uygulamaya konmuştur. Proje, Uluslararası Çocuk Merkezi (UÇM) tarafından ve yararlanıcı ağlar olan Çocuğa karşı Şiddetli Önlemek için Ortaklık Ağı, Çocuğun Ticari Cinsel Sömürüsüyle Mücadele Ağı ile Çocuk Alanında Çalışan Avukatlar Ağı için faaliyetler UNICEF, Avrupa Kayıp Çocuklar Federasyonu, Çocuk Hakları Uluslararası Ağı, Sosyal Hizmet Uzmanları Derneği, Türk Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Derneği ve Özgürlüğünden Yoksun Gençlerle Dayanışma Derneği desteğiyle yürütülmektedir. Projenin Genel Hedefi; Türkiye’de çocukların şiddetten korunma hakkı ve katılım haklarına odaklı bir yaklaşım ile çocukların haklarına saygı duyulmasını güçlendirmek, Çocuk Hakları Sözleşmesi’nde (ÇHS) yer alan haklar ile ilgili ilke ve hükümlerin yerine getirilmesini sağlamak amacıyla mevcut çocuk hakları ağlarının, çocukların ortak sesi olması için kapasitelerinin güçlendirilmesine katkıda bulunmaktır.

Projenin uygulanmasıyla birlikte şu üç amaca ulaşılması hedeflenmektedir:

 1. Çocuklara karşı şiddetin önlenmesinde etki odaklı, güçlü bir ortak eylem pratiği ve anlayışının teşvik edilmesi,
 2. Çocukların hak sahibi olarak sivil toplum ağlarına anlamlı katılımlarını güçlendirmek ve bu bağlamda seslerinin daha fazla duyulmasını sağlamak
 3. Çocuk hakları ağlarının daha güçlü bir biçimde savunuculuk yapmaları için beceri ve uzmanlıklarını geliştirmektir.

Küçük Destek Programının Hedefleri

Küçük Destek Programının amacı:

Proje kapsamında;  i) çocuk hakları ağları üyesi STK’lar ve

 1. ii) herhangi bir tüzel kişiliği olmayan çocuk grupları ve çocuklarla çalışan gençlik gruplarının, mevcut kapasitelerini güçlendirmektir.

Bu kapsamda; eğitim, toplantı, atölye çalışmaları, kampanya organize etmek ve benzeri etkinlikler yoluyla iletişim ve savunuculuk faaliyetlerini yaygınlaştırmak ve mevcut çocuk hakları ağlarının etkili ortak güç olabilmesine katkı vermek hedeflenmektedir. Bu doğrultuda çocuk grupları oluşturularak çocukların da katılımı sağlanan çalışmaların başlamasına ve gelişmesine katkı vermektir.

Destek Miktarı

Bu program için ayrılan toplam destek tutarı 255.000 Türk Lirası’dır. Bu tutarın 204.000 Türk Lirası ağların kurumsal üyeleri olan STK’lara, 51.000 Türk Lirası (25.500 TL çocuk gruplarına 25.500 TL gençlik gruplarına)  ise çocuk grupları ve çocuklarla çalışan gençlik gruplarına tahsis edilmesi planlanmaktadır. Programın uygulamasından sorumlu olan Uluslararası Çocuk Merkezi, bağımsız değerlendirme grubu ile alınacak başvuru sayısına göre, bu iki kategori arasında fon transferi yapma hakkını saklı tutar.

Program, bahsi geçen bu kategoriler dışında yer alan kişi, grup ve STK’ları desteklemeyecektir.

Bu program çerçevesinde verilecek destekler aşağıda belirtilen alt ve üst limitler arasında olacaktır:

Ağ üyesi STK’lara destek kategorisi

Alt limit: 3.400 Türk Lirası

Üst limit: 10.200 Türk Lirası

Çocuk ve çocuklarla çalışan gençlik gruplarına destek kategorisi

Alt limit: 1.700 Türk Lirası

Üst limit: 3.400 Türk Lirası

Avro karşılığı Türk Lirası tutarları, destek başvurusunun yapılacağı Kasım 2016’nın resmi Avro kuru (inforeuro) esas alınarak hesaplanacaktır.

http://ec.europa.eu/budget/contracts_grants/info_contracts/inforeuro/inforeuro_en.cfm)

Yukarıda belirtilen öngörülen fon dağılımı kapsamında, yaklaşık 20 adet çocuk hakları ağları üyesi STK ile 15 adet çocuk ve çocuklarla çalışan gençlik gruplarının başvurularının desteklenmesi öngörülmektedir.

Başvuru yapılan aktivite herhangi bir AB fonundan desteklenen bir projenin parçası olamaz.

Başvuru sahibinin geçerli bir gerekçe sunması ve fonların uygunluğuna bağlı olarak planlanan faaliyetlerin verimliliğini ve potansiyel etkilerini artırmak amacıyla talep edilen bütçe miktarı üzerinden karşılıklı mutabakat ile ±%10’u kadar değişiklik yapılabilir.

Başvuru sahibinin uygunluğu: Kimler başvurabilir?

Destek programı, çocuk katılımı ve çocuğa karşı şiddet ile ilgili faaliyet(ler) gerçekleştirmeyi hedefleyen ve aşağıda detayları yer alan faydalanıcıları desteklemek için geliştirilmiştir:

 1. Çocuğa karşı Şiddetli Önlemek için Ortaklık Ağı, Çocuğun Ticari Cinsel Sömürüsüyle Mücadele Ağı ile Çocuk Alanında Çalışan Avukatlar Ağı’nın üyesi olan ve tüzel kişiliğe sahip STK’lar,
 2. Çocuk grupları,
 3. Çocuklarla çalışan gençlik grupları.

Çocuk grubu nedir?

Herhangi bir tüzel kişiliği olmayan, 9-18 yaş arası iki veya daha fazla çocuğun bir araya gelmesiyle oluşur. Ağ üyesi olan ve olmayan sivil toplum kuruluşları ile ilişki halinde çalışan çocuk gruplarıdır.

Gençlik grubu nedir?

Herhangi bir tüzel kişiliği olmayan iki veya daha fazla gencin bir araya gelmesiyle oluşur. Küçük Destek Programı kapsamında başvurusu değerlendirilecek olan gençlik gruplarının ön görülen faaliyetlerinin, 9-18 yaş arası iki veya daha fazla çocuğun bir araya gelmesiyle oluşan çocuk grupları ile birlikte yapılması ön görülmektedir. Bu başvurucuların sivil toplum kuruluşları ile ilişki halinde olmaları zorunlu değildir.

Projenin Yönlendirme Komitesi’nde yer alan Çocuk Hakları Uluslararası Ağı (CRIN), UNICEF Türkiye, Avrupa Kayıp Çocuklara Yardım Örgütü (Missing Children Europe), Özgürlüğünden Yoksun Gençlerle Dayanışma Derneği (ÖZGEDER), Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Derneği (Türk PDR-DER) genel merkez ve şubeleri ve Sosyal Hizmet Uzmanları Derneği (SHUDER) genel merkez ve şubeleri destek almaya hak kazanan başvuruların uygunluk denetimine dahil olacakları için destek programına başvuru yapamazlar.

Program neleri destekliyor? Destek başvurusunda bulunulabilecek örnek faaliyetler

Uygun faaliyet alanları:

 1. i) Çocuk katılımı ile çocuğa karşı şiddeti önleme ve
 2. ii) Çocuk katılımıdır.

Süre: Bir destek kapsamında planlanan faaliyet veya faaliyetlerin süresi 3 aydan fazla olamaz.

Faaliyet Türleri: Destek talepleri, aşağıda yer alan faaliyetleri içerebilir. Bu örnek faaliyetler sadece yol gösterici olması amacıyla verilmiştir.

 • İşbirliği, ortaklık girişimleri ve çocuklardan oluşan danışma grubu kurulması gibi faaliyetler oluşturma ve katılma,
 • Savunuculuk çalışması, kampanyalar ve benzeri faaliyetleri organize etme
 • Kapasite güçlendirme uygulamaları, eğitim ve kolaylaştırma için ulusal ve uluslararası bağımsız uzman / danışman desteği,
 • İletişim materyalinin tasarımı, geliştirilmesi ve uygulaması (görünürlük malzemeleri, web sitesi ve sosyal medya hesapları gibi).
 • Atölye çalışmaları, ulusal çalışma ziyaretleri ve benzer etkinlikler organize etme ve/veya bunlara katılma,
 • Yurtiçi toplantı, konferans, seminer ve benzer etkinlikleri düzenleme

Başvuru Sayısı: Bir başvuru sahibi bu destek çağrısı kapsamında en fazla bir (1) başvuru yapabilir.

Başvurular nereye, nasıl ve ne zaman sunulacak?

Küçük Destek Programı başvuru süreci, başvuru rehberi ve formunun,  2 Aralık 2016 Cuma günü www.cocuklarlagucluyuz.net adresinde ilan edilmesini takiben başlayacaktır.

Başvurular, bu rehberde yer alan talimatlara göre hazırlanmalı ve bilgi@cocuklarlagucluyuz.net  veya www.facebook.com/cocuklarlagucluyuz adresine 2 Ocak 2017 Pazartesi günü saat 17.00’ye kadar gönderilmelidir.

Teknik araçlara ve internet erişimine sahip olmayan veya kısıtlı erişimi olan başvuru sahipleri, başvuru formunu doldurarak aşağıda yer alan posta adresine de gönderebilir.

Küçük Destek Programı Başvurusu

Uluslararası Çocuk Merkezi:

Bilkent Üniversitesi, Merkez Kampüs, Kütüphane Binası,

06800 Bilkent / Ankara

Son başvuru tarihinden sonra gönderilen başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.

 

Küçük Destek Programı Takvimi

  TARİH SAAT
Küçük destek programının ilan edilmesi 2.12.2016 09.00
Başvuru sahiplerinin açıklama talep etmeleri için son tarih 16.12.2016 17.00
Soruların cevaplarının duyurulması 23.12.2016 17.00
Başvuru formlarının gönderilmesi için son tarih 2.01.2017 17.00
Uygunluk kriterlerinin değerlendirilmesi 4.01.2017 – 13.01.2017
Destek almaya hak kazananların ilanı 17.01.2017
Projelerin uygulanması ve izleme ziyaretleri 01.02.2017-01.05.2017
Raporlama ve destek programının kapanışı 02.05.2017-02.06.2017

 

Sosyal Medyadan Takip Edin

Bir Yorum Paylaşın