Hibe Duyuruları

PROJE TEKLİF ÇAĞRISI | Gençlik Projeleri Destek Programı 2016-II Genel Çağrı İlanı

Başvuru Dönemi: 01 Aralık 2016 – 16 Aralık 2016

T.C. Gençlik ve Spor Bakanlığı “Gençlik Projeleri Destek Programı” çerçevesinde proje teklif çağrısı (2016 – II Genel Çağrı) yayınlanmıştır.

Program kapsamında desteklenecek projelerin azami uygulama süresi 12 aydır.

Desteklenecek projeler için Bakanlık mali katkısının alt sınırı 10.000 TL, üst sınırı ise 250.000 TL olarak belirlenmiştir.

PROGRAMIN AMACI

Gençlerin evrensel ve insanî değerlere sahip, milli ve manevi değerlerine bağlı, çevreye saygılı, bilgi ve özgüven sahibi, etkin, girişimci, toplumsal aidiyet duygusu yüksek, toplumsal hayata aktif katılan, temel hak ve hürriyetlerini etkin bir biçimde kullanan ve uluslararası alanda akranlarıyla rekabet edebilecek seviyede bireyler olarak kendi potansiyellerini tam anlamıyla gerçekleştirebilecekleri imkân ve zemini oluşturmak, amaçlanmaktadır.

HEDEF KİTLE

Programın hedef kitlesini gençler oluşturmaktadır. Hedef kitle ile bağlantısı göz önüne alınarak gençlerin aileleri, öğretmenleri, okul idarecileri, kamu görevlileri, gençlere yönelik çalışmalar yapan sivil toplum kuruluşlarında gönüllü olarak çalışanlar da hedef kitle içinde yer alabilir.

PROGRAMIN HEDEFLERİ

 • Gençlerin kişisel ve sosyal gelişimlerinin desteklenmesi, potansiyellerini gerçekleştirmelerine imkân sağlanması,
 • Gençler arasında, ortak bir amaç etrafında birlikte çalışmanın ve hoşgörünün teşvik edilmesi,
 • Gençlerin karar alma ve uygulama süreçleri ile sosyal hayatın her alanına etkin katılımının teşvik edilmesi,
 • Gençlerin temel haklar, yerel ve ulusal düzeylerdeki karar alma süreçlerinin işleyişi ve kendilerine sunulan imkân ve hizmetler konusunda bilgilendirilmesi, gerekli katılım ve liderlik kapasitesine sahip olmaları konusunda desteklenmesi,
 • Sosyal dışlanmayla mücadele edilmesi, sosyal uyumun güçlendirmesi,
 • Gençlerin madde bağımlılığı ve zararlı alışkanlıklar konusunda bilinçlenmelerinin sağlanması,
 • Gençlerin kendilerini ifade edebilecekleri yapıların oluşturulmasını destekleyerek, özgüvenlerinin artmasına katkı sağlanması,
 • Gençlerin topluma karşı sosyal sorumluluklarının gereğini yerine getirmelerine yardımcı olunması, duyarlılık ve farkındalıklarının arttırılması,
 • Gençlerin teknolojik yenilikler, internet ve sosyal ağlar konusunda bilgilendirilmesinin ve teknolojik yeniliklerin gençlerin kişisel ve sosyal gelişimine katkı sağlamak üzere kullanımının desteklenmesi,
 • Gençlerin gençlik ve spor hizmetlerine erişiminin kolaylaştırılması, gençlik faaliyetlerine yönelik destek sistemlerinin kalitesinin gelişimine katkı sağlanması,
 • Gönüllü çalışmaların teşvik edilmesi ve gönüllülük bilincinin yaygınlaştırılması,
 • Kamu ile sivil toplum kuruluşları arasında işbirliği zemininin artırılması,
 • Gençlik alanında çalışan sivil toplum kuruluşlarının kurumsal kapasitelerinin artırılması,
 • Gençlik alanında hazırlanan bilimsel araştırma sayısının arttırılması

Programın hedeflerindendir. Teklif edilecek projelerin bu hedeflere yönelik olması beklenmektedir.

PROGRAMIN ÖNCELİKLERİ

 • Ekonomik, coğrafi ve kültürel farklılıklar ya da fiziksel ve/veya zihinsel engelleri nedeniyle dezavantajlı durumda olan gençlerin hayatlarının kolaylaştırılması, durumlarının iyileştirilmesi ve sosyal hayata katılımlarının artırılması,
 • Gençlerin kişisel gelişimlerine destek verilmesi,
 • Gençlerin bağımlılık konusunda bilgilendirilmesi ve bilinçlendirilmesi, madde ve teknoloji bağımlılığı ile mücadeleye katkı sağlanması,
 • Gençlerin sosyal yapının organik bir parçası haline getirilmesi ve sosyal yaşamın dışına itilmiş gençlerin sosyal uyumunun desteklenmesi,
 • Gençlerin demokratik yaşama katılımının ve aktif yurttaşlık bilincinin teşvik edilmesi,
 • Kültürel ve ekonomik farklılıkların, gençlerin iletişiminde ve bir araya gelmelerindeki engelleyici etkisinin ortadan kaldırılması, kültürel farklılıkların birleştirici bir vasıta olarak kullanılması.
 • Kamu ile sivil toplum kuruluşları arasında işbirliği zeminlerinin genişletilmesi.
 • Sivil toplum kuruluşlarının kurumsal kapasitelerinin artırılması.

Kimler Proje Teklifinde Bulunabilir?

Programa sivil toplum kuruluşları, gençlik grupları ve gençlik toplulukları proje yürütücüsü olarak proje teklifinde bulunabilir.

Her bir yürütücü bu çağrı başlığında Programa en fazla iki proje teklifi sunabilecektir. Aynı yürütücü tarafından ikiden fazla proje sunulması halinde evrak kayıt sırasına bakılarak, Bakanlığa sunulan ilk iki proje geçerli proje teklifi olarak kabul edilecek, diğer proje teklifleri değerlendirmeye alınmayacaktır.

Proje başvuruları 01 Aralık 2016 – 16 Aralık 2016 tarihleri arasında Proje Başvuru ve Değerlendirme Sistemi https://gpdp.gsb.gov.tr/ üzerinden elektronik ortamda yapılacaktır.

Başvuru yapabilmek için öncelikle sisteme kayıt olunması gerekmektedir. Belirtilen adreste yer alan Videolar bölümünde, sisteme nasıl kayıt olunacağı ve başvurunun nasıl yapılacağına dair detaylar yer almaktadır.

Elektronik ortamda yapılan başvuru tamamlandıktan sonra anılan sistem üzerinden Proje Başvuru Formu ve eklerinin çıktısı alınarak ve gerekli imzalar tamamlanarak oluşturulan proje teklif dosyasının, Gençlik ve Spor Bakanlığı  Proje ve Koordinasyon Genel Müdürlüğü Genel Evrak Kat: B1, Örnek Mahallesi Oruç Reis Caddesi No: 13 06090 Altındağ/ANKARA adresine en geç 16 Aralık 2016 mesai bitimine kadar ulaşacak şekilde elden ya da posta yoluyla iletilmesi gerekmektedir.

Gençlik Projeleri Destek Programı 2016-II Genel Çağrı İlan metnine ve başvuru rehberine ulaşmak için tıklayın. 

Sosyal Medyadan Takip Edin

Bir Yorum Paylaşın