Hibe Duyuruları

PROJE TEKLİF ÇAĞRISI | Gençlik Projeleri Destek Programı 2016-1 Özel Çağrı

Başvuru Dönemi: 1 Aralık 2016 – 16 Aralık 2016

Doğu Anadolu Projesi (DAP) ve Güneydoğu Anadolu Projesi (GAP) kapsamındaki illerde yaşayan gençlerimiz için daha iyi yaşam koşulları ve yeni fırsatlar sağlamak, gençlerimizin kişisel ve sosyal gelişimini desteklemek, potansiyellerini gerçekleştirebilmelerine imkân sağlamak, sosyal hayatın her alanına etkin katılımlarını artırmak amaçları doğrultusunda Gençlik Projeleri Destek Programı çerçevesinde proje teklif çağrısı (2016 – I Özel Çağrı – DAP ve GAP) yayınlanmıştır.

Özel Program, DAP kapsamındaki Ağrı, Ardahan, Bingöl, Bitlis, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Hakkâri, Iğdır, Kars, Malatya, Muş, Sivas, Tunceli ve Van illeri ile GAP kapsamındaki Adıyaman, Batman, Diyarbakır, Gaziantep, Kilis, Mardin, Siirt, Şanlıurfa ve Şırnak illerini kapsamaktadır.

PROGRAMIN AMACI

Program ile gençlerin evrensel ve insanî değerlere sahip, milli ve manevi değerlerine bağlı, çevreye saygılı, bilgi ve özgüven sahibi, etkin, girişimci, toplumsal aidiyet duygusu yüksek, toplumsal hayata aktif katılan, temel hak ve hürriyetlerini etkin bir biçimde kullanan ve uluslararası alanda akranlarıyla rekabet edebilecek seviyede bireyler olarak kendi potansiyellerini tam anlamıyla gerçekleştirebilecekleri imkân ve zemini oluşturmak amaçlanmaktadır.

PROGRAMIN HEDEFLERİ

Bilindiği üzere, DAP ve GAP projelerinin temel amaçları;

  • Uygulandıkları bölgelerin kalkınmasını hızlandırmak,
  • Yatırımların gerçekleştirilmesi için plan, altyapı, ruhsat, konut, sanayi, maden, tarım, enerji, ulaştırma ve diğer hizmetleri yapmak veya yaptırmak,
  • Yöre halkının eğitim düzeyini yükseltmek için gerekli Özel Çağrı (DAP ve GAP) 2016-I [6] tedbiri almak ve bölgenin sosyo-ekonomik gelişimi hızlandıracak, özel sektörün bölgede gelişmesini sağlayacak ve uygun yatırım iklimini oluşturacak politika ve uygulamaları ortaya koymaktır.

Kalkınmanın en önemli unsurunun beşeri unsur olduğu bilinciyle, DAP ve GAP kapsamındaki illere yönelik olarak artan bir ivmeyle devam eden yatırım ve teşvik çalışmalarının tamamlayıcı unsuru olarak gençlere yapılacak yatırımın, bu kapsamdaki illerde yaşayan gençlerimizin özelde kapsamdaki illerin genelde ülkemizin geleceğine vereceği katkıyı artıracağı muhakkaktır.

Özel Programla, Türkiye’nin nüfus yapısı analiz edildiğinde, doğurganlık oranının, genç nüfus oranının ve ortalama hane halkı büyüklüğünün görece yüksek, ortanca yaş düzeyinin ise görece düşük olduğu kapsamdaki illerde yaşayan gençlerimizin çeşitli faktörler dolayısıyla zaman zaman karşılaştıkları dezavantajlı durumun pozitif ayrımcı bir yaklaşımla asgariye indirilmesi ve avantaja dönüştürülmesi hedeflenmektedir.

HEDEF KİTLE

Programın hedef kitlesini gençler oluşturmaktadır. Saha çalışmalarında, öncelikle aşağıda sayılan genç gruplarının hedef alınması beklenmektedir.

– Ortaokulda ve lisede okuyan gençler (ilde/bölgede risk altındaki okullar belirlenmeli ardından hedef kitlenin seçimine geçilmelidir),

– Engelli gençler,

– Bağımlı (tütün, alkol, uyuşturucu madde, teknoloji vd. bağımlısı) gençler,

– İç göçün öznesi olan gençler,

– Şehrin gelir ve eğitim seviyesi düşük, dışarıdan göç alan bölgelerinde yaşayan gençler,

– Şehrin kırsal bölgelerinde yaşayan gençler,

– Sokakta yaşayan ya da çalışan gençler,

– Sanayi bölgelerinde çalışan gençler,

– Tutuklu veya hükümlü gençler,

– Denetimli Serbestlik kapsamındaki gençler,

– Anne ve/veya babasını kaybetmiş ya da aile bütünlüğü bozulmuş gençler,

– Ülkemizde yerleşik bulunan sığınmacı gençler.

Özel Çağrı (DAP ve GAP) 2016-I [8] Projelerin uygulanmasında, hedef kitle ile bağlantısı göz önüne alınarak gençlerin aileleri, öğretmenleri, okul idarecileri, ilgili kamu görevlileri ve sivil toplum kuruluşları çalışanları da hedef kitle içinde yer alabilir.
Proje başvuruları 01 Aralık 2016 – 16 Aralık 2016 tarihleri arasında Proje Başvuru ve Değerlendirme Sistemi https://gpdp.gsb.gov.tr/ üzerinden elektronik ortamda yapılacaktır. Başvuru yapabilmek için öncelikle sisteme kayıt olunması gerekmektedir. Belirtilen adreste yer alan Videolar bölümünde, sisteme nasıl kayıt olunacağı ve başvurunun nasıl yapılacağına dair detaylar yer almaktadır.

Elektronik ortamda yapılan başvuru tamamlandıktan sonra anılan sistem üzerinden Proje Başvuru Formu ve eklerinin çıktısı alınarak ve gerekli imzalar tamamlanarak oluşturulan proje teklif dosyasının, Gençlik ve Spor Bakanlığı  Proje ve Koordinasyon Genel Müdürlüğü Genel Evrak Kat: B1, Örnek Mahallesi Oruç Reis Caddesi No: 13 06090 Altındağ/ANKARA adresine en geç 16 Aralık 2016 mesai bitimine kadar ulaşacak şekilde elden ya da posta yoluyla iletilmesi gerekmektedir.

Proje tekliflerinde projenin Bakanlık genel evrak kayıtlarına giriş tarihi esas alınacak ve posta iletiminde meydana gelen gecikmelerden dolayı sorumluluk kabul edilmeyecektir.

Proje teklif çağrısının kapsamı, kimlerin başvuru yapabileceği, proje desteğinin alt ve üst limitleri, talep edilen belgeler ve diğer hususlar Program Kılavuzu’nda yer almaktadır. Proje teklifleri hazırlanmadan ve başvuru yapılmadan önce söz konusu Kılavuzun dikkatle incelenmesi önerilmektedir.

Gençlik Projeleri Destek Programı 2016-1 Özel Çağrı ilan metnine, başvuru rehberine ulaşmak için tıklayın. 

İletişim

Adres : Örnek Mahallesi Oruç Reis Caddesi No:13 Altındağ / Ankara
E-Posta : proje2016@gsb.gov.tr

Sosyal Medyadan Takip Edin

Bir Yorum Paylaşın