Hibe Duyuruları

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’ndan AR-GE Destek Hibe Programı

Son Başvuru Tarihi: 7 Nisan 2017

Proje uygulama süresi en fazla 36 ay’dır.

Programın amacı Tarım sektörünün ihtiyaç duyduğu öncelikli konularda;

  • Özel sektör Ar-Ge kültür ve kapasitesinin geliştirilmesi,
  • Yeni tür, çeşit, teknoloji, model, ürün vb. geliştirilmesi,
  • Çıktıların; çiftçiler ve tarımsal sanayicilere aktarılmasıdır.

Tarım Kanunun 19/g maddesine dayanarak Ar-Ge projelerine 2007 yılından itibaren Bakanlığın ve sektörün ihtiyacı olan konularda Araştırma Geliştirme faaliyetlerinin yerine getirilebilmesi için üniversiteler, sivil toplum ve çiftçi kuruluşları, meslek kuruluşları ve özel sektör tarafından hazırlanan Ar-Ge projeleri desteklenmektedir.

Ar-Ge Destek Programının başvuru alınması, projelerin değerlendirilmesi ve kabul edilen projelerin izlenmesi ile ilgili olarak Sekretarya görevini Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü (TAGEM) yapmaktadır.

Bütçe

  • Program kapsamında Bakanlıkça, proje bütçesinin en fazla %70’i oranında destekleme ödemesi gerçekleştirilmekte olup Bakanlığın mali destek üst limiti KDV dâhil 3.000.000 (üç milyon) TL’dir.
  • Bakanlık tarafından desteklenebilecek uygun maliyetler, projenin hayata geçirilmesi için zorunlu olan giderlerdir. Sunulacak bütçe gerçek maliyetlere (projenin uygulanması sırasında yapılacak fiili maliyetler) dayandırılmalıdır.

Bakanlık tarafından desteklenecek kalemler;

Bu programda Bakanlık tarafından desteklenebilecek maliyet kalemleri aşağıda sıralanmaktadır:

a) Alet, makine, teçhizat, yazılım ve donanımlar,

b) Taşınır malzeme ve sarf malzemeleri,

c) Araştırmanın gerektirdiği tohum, ilaç, gübre, hormon ve benzeri girdi alımları,

ç) Anket, deneme, analiz, ekonometrik modelleme, danışmanlık(en fazla iki danışman için on biner TL’yi geçmeyecek şekilde), kısa süreli işçilik (ayda 10 günden az süreli) ve benzeri hizmet alımları,

d) Projede kullanılan cihaz, ekipman, sera ve benzeri (bina, laboratuvar gibi yapılar hariç) bakım onarım giderleri,

e) Tescil, patent ve sertifikasyon giderleri,

f) Yurtiçi seyahat/nakliye giderleri,

g) Proje konusuyla ilgili toplantı, konferans, sempozyum ve benzeri yerlere seyahat  (ulaşım, katılım bedeli, konaklama ve iaşe bedeli dahil) ücretleridir.

Kimler Başvurabilir?

Bu Program kapsamında;

a) Özel Sektör

b) Sivil Toplum ve Çiftçi Kuruluşları ile Meslek Kuruluşları

c) Üniversiteler başvuru yapabilirler.

Kurum/kuruluşlar çağrı dönemi içerisinde yürütücü olarak sadece bir proje ile başvuruda bulunabilirler. Program kapsamında Kurum/kuruluşlar en fazla iki devam eden projede yürütücü olarak yer alabileceklerdir.

Proje yürütücüsü olarak en az lisans mezunu Türk vatandaşları yer alabilirler.

Ortaklıklar ve Ortakların Uygunluğu

Proje ortağı, desteğe konu projenin yürütülmesi sürecinde veya sonucunda doğrudan veya dolaylı fayda veya menfaat elde ederek, bunun karşılığında yürütücü kuruma projenin yürütülmesinde katkıda bulunan, başvuru evrakları arasında bulunan ortaklık beyannamesini imzalayan ve ilgili proje formunda açıkça belirtilen kurum/kuruluşlardır.

Program kapsamındaki Proje başvurularında proje ortağı bulunması zorunludur.

Üniversiteler, özel sektör veya sivil toplum kuruluşlarından en az biri ile işbirliği olmadan Ar-Ge Destek Programı kapsamında müstakil olarak proje başvurusunda bulunamazlar. Gerekli durumlarda bu işbirliğine ilave olarak TAGEM’e bağlı araştırma enstitüleri veya araştırma yetkisi verilmiş Bakanlık kuruluşları da dahil edilebilir.

Özel sektör, Sivil Toplum ve Çiftçi Kuruluşları ile Meslek Kuruluşları, TAGEM’e bağlı araştırma enstitüleri veya araştırma yetkisi verilmiş Bakanlık kuruluşları ile işbirliği olmadan proje başvurusunda bulunamazlar. Gerekli durumlarda bu işbirliğine ilave olarak üniversiteler de dâhil edilebilir.

Başvuru Süreci

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Ar-Ge Destek Programı 12. Çağrı kapsamında

Proje Başvurusu için aşağıdaki belgelerin http://www.tarim.gov.tr/TAGEM/Menu/7/Ar-GeDestek-Programi internet adresinden indirilerek başvuru kılavuzundaki talimatlara göre

doldurulması ve istenen diğer belgelerle birlikte bir başvuru klasörü içerisinde TAGEM’e iletilmesi gerekmektedir.

a) Başvuru Sahibi Kurum/Kuruluş üst yazısı (TAGEM’e hitaben yazılmış)

b) Proje Formu (tüm bilgi ve eklerin yer aldığı)

Proje Formu bir suret hazırlanmalı, tüm imzalar eksiksiz olmalı, poşet dosya kullanılmadan başvuru klasörü içerisine delgeç vasıtasıyla delinerek takılmalıdır.

Projenin içeriğinde bulunan tüm belgeler (proforma fatura, teknik şartname vb.) başvuru klasörüyle birlikte teslim edilmelidir. Ayrıca Projeye ilişkin tüm belgelerin taratılmış hali ile Word formatında hazırlanmış proje önerisinin dijital kopyası bir adet CD’ye kaydedilmeli, CD üzerine Proje Formu ile projenin ismi yazılmalı ve başvuru klasörüne eklenmelidir.

c) Proje Formu (Kör):

İçinde kurum ve kişi bilgileri ile eklerin bulunmadığı proje formunun PDF hali bir adet CD’ye kaydedilmeli, CD üzerine Proje Formu (Kör) yazılmalı ve başvuru klasörüne eklenmelidir. proje formunun PDF hali ayrıca bir adet CD’ye kaydedilmeli, CD üzerine Proje Formu (Kör) ile projenin ismi yazılmalı ve başvuru klasörüne eklenmelidir.

d) Ortaklık Beyannamesi

e) Ticaret Sicil Gazetesi ve İmza Sirküleri Örneği (Başvuruda bulunan Yürütücü Kurum/Kuruluş özel bir şirket ise gereklidir)

Proje Formu ve diğer belgeler doldurulurken, standart Proje Formu formatına bağlı kalınmalı ve formda yapılan bilgilendirme ve yönlendirmelere titizlikle uyulmalıdır.

Başvuru Adresi

Proje Başvuru Klasörü, Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü’ne

(TAGEM) (Araştırma ve Teknoloji Geliştirme Kampüsü İstanbul Yolu Üzeri, No:38, 06171 Yenimahalle / ANKARA) hitaben yazılmış yürütücü kurum üst yazısı ekinde, elden, kargo veya posta yolu ile ulaştırılmalıdır.

Başvuru Takvimi

Başvuru yapılabilecek son tarih 07 Nisan 2017 Cuma günü saat 18:00’dir. Bu tarihten sonra yapılacak başvurular kabul edilmeyecek olup posta, kargo veya başka sebeplerden kaynaklanan gecikmelerden TAGEM sorumlu değildir.


Kaynak: T.C Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı

Sosyal Medyadan Takip Edin

Bir Yorum Paylaşın