Hibe Duyuruları

AR-GE İNDİRİMİ | T.C. Maliye Bakanlığı – TÜBİTAK

Ülkemizde “Ar-Ge İndirimi” ne ilişkin;
1. 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununda,
2. 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununda,
3. 5746 sayılı Araştırma ve Geliştirme Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanunda ayrı ayrı düzenlemeler yapılmıştır.

Söz konusu Kanunlarda yer alan Ar-Ge İndirimi oranı 01/04/2008 tarihinde yürürlüğe giren 5746 sayılı Kanun ile %100’ e yükseltilmiştir.

Başvuru nereye yapılır?

  • 193, 5520 ve 5746 sayılı kanunlarla sağlanan Ar-Ge indiriminden yararlanmak için Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığına başvuru yapılır. TÜBİTAK’a başvuru yapılmaz. Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı, mükellef tarafından başvurusu yapılmış Ar-Ge İndirimine konu projenin, Ar-Ge faaliyeti olup olmadığına ilişkin değerlendirmesini yapmak üzere TÜBİTAK’a gönderir.

Ar-Ge İndirimine konu proje, TÜBİTAK tarafından desteklenmiş bir proje ise:

  • TÜBİTAK tarafından desteklenmiş projeler hakkında Ar-Ge projesi olup olmadığına ilişkin ayrıca bir inceleme yapılması için Gelir İdaresi Başkanlığına müracaat edilmez.
  • TÜBİTAK tarafından desteklenmiş projelere ilişkin, Ar-Ge indiriminden yararlanabilmek için, TÜBİTAK’ dan alınan destek karar yazısının bir örneğinin YMM tasdik raporuna eklenerek ilgili vergi dairesine müracaat edilmesi yeterli olacaktır (Mevzuat: 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu Kapsamında 1 Seri No.lu Tebliğ (10. Diğer İndirimler)).

Ar-Ge İndirimine konu proje, TÜBİTAK’ ın desteklediği bir proje değilse:

  • Ar-Ge indiriminin uygulanmaya başlanacağı döneme ait geçici vergi beyannamesinin verileceği tarihe kadar Ar-Ge faaliyetiyle ilgili olarak, 1 seri no.lu Kurumlar Vergisi Genel Tebliğinde yer alan formata uygun olarak hazırlanan “Ar-Ge Projesi Raporu”  Gelir İdaresi Başkanlığına gönderilir.
  • Gelir İdaresi Başkanlığı istenen formata uygun olarak hazırlanan raporun genel değerlendirmesini yaptıktan sonra, projenin bilimsel olarak incelenerek “münhasıran yeni bilgi ve teknoloji arayışına yönelik olup olmadığının” tespit edilmesi amacıyla, ilgili proje başvurusunu Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumuna (TÜBİTAK) gönderir. Eş zamanlı olarak Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından, TÜBİTAK’ a 15.000 TL’yi aşmamak üzere proje bütçesinin % 0,3’ü oranında bir tutarı ödemesi konusunda mükellefe bildirimde bulunulur.

Mükellefin, söz konusu tutarı TÜBİTAK’a ödemesi ve ilgili banka dekontunu TÜBİTAK’a göndermesi sonrasında başvurunun değerlendirme süreci başlar.

TÜBİTAK ilgili proje başvurusunu değerlendirmesini yapmak üzere hakemlere gönderir. Hakemler Kuruluşu yerinde yapacakları ziyaretleri sonrasında Değerlendirme Raporlarını TÜBİTAK’ a gönderir.

TÜBİTAK ilgili projenin, Ar-Ge nitelikli olup olmadığına ilişkin kararını, hakemler tarafından düzenlenen Değerlendirme Raporları ile birlikte Gelir İdaresi Başkanlığına gönderir. Gelir İdaresi Başkanlığı değerlendirme sonucunu Mükellefe bildirir.

193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu, 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu ve 5746 sayılı Araştırma ve Geliştirme Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun kapsamında mükelleflerin, münhasıran yeni teknoloji ve bilgi arayışına yönelik araştırma ve geliştirme faaliyetleri çerçevesinde, işletmeleri bünyesinde 2008 hesap döneminden itibaren yaptıkları harcamaların %100’ü kurum kazancının tespitinde Ar-Ge indirimi olarak dikkate alınabilecektir.

5746 sayılı Kanun kapsamında Ar-Ge indiriminden yararlananlar, Gelir Vergisi Kanunu ile Kurumlar Vergisi Kanununda yer alan Ar-Ge indiriminden ayrıca yararlanamazlar. Bir başka ifadeyle mükellefler, aynı anda hem 5746 sayılı kanundaki Ar-Ge indiriminden hem de 193 sayılı Gelir Vergisi veya 5520 sayılı Kurumlar Vergisi kanunundaki Ar-Ge indiriminden faydalanamazlar.
Gelir Vergisi mükellefleri, ya 5746 sayılı Kanun kapsamında Ar-Ge indiriminden yararlanacaklar, ya da Gelir Vergisi Kanununun 89 uncu maddesinin 9 numaralı bendindeki Ar-Ge indiriminden yararlanacaklardır.

Kurumlar Vergisi mükellefleri ise, ya 5746 sayılı Kanun kapsamında Ar-Ge indiriminden yararlanacaklar, ya da Kurumlar Vergisi Kanununun 10 uncu maddesinin birinci fıkrasının a) bendindeki Ar-Ge indiriminden yararlanacaklardır.

AR-GE indirimi ile ilgili kanunlara ve yönetmeliğe ulaşmak için tıklayın. 

AR-GE indiriminden yararlanma süreci hakkında bilgi almak için tıklayın.

Detaylı bilgi almak için iletişim;

TÜBİTAK – Teknoloji ve Yenilik Destek Programları Başkanlığı (TEYDEB)

Atatürk Bulvarı No:221 06100 Kavaklıdere/ANKARA

E-posta: teydeb@tubitak.gov.tr

Kaynak: TÜBİTAK

Sosyal Medyadan Takip Edin

Bir Yorum Paylaşın