Hibe Duyuruları

ERASMUS+ Sektörel Beceri Ortaklıkları Proje Teklif Çağrısı

Son başvuru tarihi: 2 Mayıs 2017

ERASMUS+ Sektörel Beceri Ortaklıkları Proje Teklif Çağrısı amacı;

 • Sektörel Beceri Ortaklıkları, belirli bir sektörde bir veya birden fazla mesleki alana ilişkin beceri uyuşmazlıklarının ve ihtiyaçlarının giderilmesini amaçlamaktadır. Ortaklıklar, bunu mevcut ve gelişmekte olan sektör-spesifik işgücü piyasası ihtiyaçlarını belirleyerek (talep tarafı) ve her seviyedeki temel ve ileri mesleki eğitim sistemlerinin (arz tarafı) bu ihtiyaçlara cevap verebilirliğini güçlendirerek başaracaklardır. Beceri ihtiyaçlarına ilişkin kanıtlara dayanarak Sektörel Beceri Ortaklıkları, ulusötesi (transnational) mesleki eğitim içeriğinin geliştirilmesi ve uygulanmasını desteklemektedir.
 • Stratejik sektörel işbirliği için Sektörel Beceri Ortaklıkları, sektör-spesifik genel büyüme stratejisini desteklemek üzere beceri arzı ve talebini eşleştirmek için somut eylemler tanımlayacak ve geliştirecektir.

Projeler bu amaçları aşağıdaki lotlardan birini uygulayarak başaracaktır:

Lot 1 — Beceri ihtiyaçlarının belirlenmesi için Sektörel Beceri Ortaklıkları

 

Bu ortaklık, belirli bir ekonomik sektördeki beceri ihtiyaçlarının ve uyuşmazlıklarının belirlenmesini ve bu konuda detaylı kanıtlar sağlanmasını amaçlamaktadır. Bu sayede ister mesleki eğitim ister diğer eğitim-öğretim alanları vasıtasıyla olsun eğitim verilmesi yoluyla bu sorunların çözüme kavuşturulması sağlanacaktır.

 Mevcut ve gelecek beceri ihtiyaçlarının belirlenmesi ve tanımlanması sektördeki işgücü piyasası ihtiyaçlarına ilişkin araştırmalarla desteklenmelidir. Bu beceri ihtiyaçları sektördeki ilgili mesleki alanlar için belirlenmeli ve mümkün olması halinde ESCO (European Skills, Competences, Qualifications and Occupations) sınıflandırmasına dayanmalıdır. Ayrıca uygun olması halinde Avrupa Sektör Becerileri Konseyleri (European Sector Skills Councils) tarafından toplanan beceri verileri ve önceki Sektörel Beceri Ortaklıklarının sonuçları dâhil mevcut sektörel beceriler çalışmalarından faydalanılmalıdır.

AB Beceriler Panoraması (The EU Skills Panorama); beceri verileri, analizler ve meslekler ve sektörlere ilişkin çalışmalar açısından zengin bir içerik sağlamaktadır.  http://skillspanorama.cedefop.europa.eu/en).

Sektörel seviyede bir veya birden fazla mesleki alandaki kalıcı beceri ihtiyaçları ve uyuşmazlıklarının belirlenmesi ve tahmini için işgücü piyasasındaki kamu ve özel sektör aktörler (örneğin çalışma bakanlıkları, sosyal ortaklar, eğitim ve öğretim sağlayıcıları, işgücü piyasası verisi üreten kurumlar, KOBİ’ler dahil şirketler, ticaret ve sanayi odaları, özel ve kamu istihdam servisleri ve ulusal istatistik ofisleri) arasında işbirliği tesis edilmelidir. Diğer sektörel girişimciler ile azami seviye sinerji oluşturulması da önem arz etmektedir.

Lot 2 — Mesleki eğitim tasarımı ve sunumu için Sektörel Beceri Ortaklıkları

 Bu ortaklıklar, müfredat ve aynı zamanda öğretme ve eğitim verme yöntemlerini geliştirerek belli bir ekonomik sektördeki tanımlanmış beceri ihtiyaçlarına cevap vermeyi amaçlamaktadır. Müfredat ve eğitim yöntemleri güçlü bir iş-tabanlı öğrenme (work-based learning) bileşeni içermeli ve ulusötesi öğrenici hareketliliğini desteklemelidir.

Ortaklar, mesleki eğitimi uygularken veya mesleki profillere dayalı olarak yeterlilik standartlarını tasarlarken belirli mesleki alanlara özgü beceri ihtiyaçlarına ilişkin mevcut araştırma verilerini yorumlamak durumundadır. Uygun olması halinde Avrupa Sektör Becerileri Konseyleri (European Sector Skills Councils) tarafından toplanan beceri verileri ve önceki Sektörel Beceri Ortaklıklarının sonuçları dâhil mevcut sektörel beceriler çalışmalarından faydalanılmalıdır.

Mesleki müfredatın tasarımı ve uygulanması şu anahtar prensipleri izlemelidir:

 1. Kalite güvencesi; etkin öğrenici takip sistemleri ve geribildirim mekanizmaları dâhil olmak üzere,
 2. Müfredatın ve yeterliliklerin öğrenme kazanımlarına (learning outcome) göre olması,
 • Bütün aşamalarda modüler sistem olması,
 1. Önemli ölçüde iş-tabanlı öğrenme süreci içermesi,
 2. Uluslararası tecrübe içermesi (öğrenici, öğretmen ve eğitici hareketliliği).

Ortaklık üyeleri, proje teklifinde, yeni veya uyarlanmış mesleki eğitim müfredatının ve yeterliliklerinin resmi tanınması için ülkelerinde ve ilgi sektörde hangi anahtar tedbirleri alacaklarını ve AB hibe desteği bittikten sonra proje hedeflerini nasıl izleyeceklerini göstermelidir. Sektörel Beceri Ortaklıklarının belirli bir sektördeki bir veya birden fazla mesleki alanı önemli ölçüde etkileyen aktiviteler gerçekleştirmesi beklenmektedir.

Lot 3 —Sektörel işbirliğine yeni bir stratejik yaklaşım (Blueprint) uygulamak için Sektörel Beceri Ortaklıkları

 Becerilere ilişkin Sektörel İşbirliği, Avrupa için Yeni Beceriler Gündeminin 10 eyleminden biridir.  Amacı,  becerilere ilişkin veri toplanmasının iyileştirilmesi ve belirli bir ekonomik sektördeki beceri ihtiyaçlarına yönelik olarak net bir strateji ve araçların geliştirilmesidir. 6 sektöre yönelik pilot olarak uygulanacaktır: otomotiv, savunma, deniz teknolojileri, uzay coğrafi bilgi, tekstil-giyim-deri-ayakkabı ve turizm.

Lot 3 altındaki Ortaklıklar, sektörel beceri stratejileri geliştirerek uygulanacaktır. Bir sektörel strateji, beceri ihtiyaçlarının giderilmesi ve aynı zamanda sektördeki büyüme, yenilik ve rekabet edebilirliği desteklemek üzere belli kalitede ve seviyedeki becerilerin sağlanmasında sistemik ve yapısal etki oluşturmak zorundadır. Strateji aynı zamanda beceri arz ve talebini eşleştirmek ve genel sektörel büyüme stratejisini desteklemek üzere net bir faaliyetler seti, proje aşamaları ve iyi tanımlanmış proje ürünleri içermelidir.

Sektörel Beceri Stratejileri, işgücünün sanayinin gerekliliklerine ve piyasa gelişmelerine adaptasyonunu destekleyecek ve bu sayede uzun vadede rekabet edebilirliğine katkıda bulunacaktır.  Yeni teknolojik gelişmelere (digital and key enabling technologies) özel önem verilecektir.

Lot 1’in amacı (beceri talep tahmini) ve Lot 2’nin amacı (mesleki eğitim tasarımı ve uygulanması sayesinde belirlenmiş beceri ihtiyaçlarına cevap verilmesi) Sektörel Beceri Stratejilerinin içinde bulunmak zorundadır.

Ortakların AB seviyesinde bir sektörel işbirliği kurmaları ve talep güdümlü somut faaliyetler geliştirmeleri gerekmektedir. Sanayi (sektör), Ortaklığın başını çekmeli ve örneğin eğitim-öğretim sağlayıcılar, sosyal ortaklar, kümelenmeler ve ağlar, araştırma enstitüleri, istatistik kurumları, istihdam servisleri ve yeterlilik kurumları (mümkün olması halinde) gibi diğer ilgili paydaşları içermelidir.

Uygunluk Kriterleri

Lot 1: Sektörel Beceri Ortaklıkları en az 12 Program Ülkesini kapsamalı ve en az biri sektörü ve biri eğitim-öğretimi sağlayıcıları temsil eden iki kurumu içermelidir.

Uygun katılımcı kurumlar şunlardır:

 • Avrupalı ve/veya ulusal sosyal ortaklar,
 • Çalışma bakanlıkları veya ilgili kuruluşları,
 • Kamu ve özel istihdam servisleri,
 • İşgücü piyasası araştırma enstitüleri, ulusal istatistik ofisleri,
 • Kamu ve özel küçük, orta ve büyük işletmeler (sosyal işletmeler dâhil),
 • Ekonomik kalkınma ajansları,
 • Sanayi ve ticaret odaları,
 • Sektörel veya mesleki birlikler,
 • Avrupalı veya ulusal çatı örgütler,
 • Yerel, bölgesel veya ulusal düzeyde eğitim-öğretim sağlayıcıları,
 • Sektör bazlı araştırma enstitüleri,
 • Kariyer rehberliği ve profesyonel danışmanlık ve bilgi sağlayan kurumlar,
 • Bölgesel ve ulusal seviyede eğitim ve öğretimden sorumlu kamu otoriteleri

Lot 2: Sektörel Beceri Ortaklıkları en az 4 Program Ülkesini kapsamalı ve en az 3’ü işletme, sanayi veya sektör temsilcisi ve en az 3’ü eğitim-öğreticim sağlayan kurumlar olmak üzere en az 8 ortak içermelidir.

Uygun katılımcı kurumlar şunlardır:

 • Kamu veya özel işletmeler (sosyal işletmeler dâhil), özellikle kendi eğitim bölümü bulunan, çıraklık eğitimi sağlayan ve ortaklaşa eğitim (collaborative training) sağlayan kurumlar,
 • Sanayi, KOBİ’leri ve ilgili sektörel kurumları temsil eden AB veya ulusal kurumlar,
 • Kamu veya özel mesleki eğitim sağlayan kurumlar, şirketler arası eğitim merkezleri ve mesleki eğitim veren yükseköğretim kurumları,
 • Mesleği eğitim sağlayan kurumların ağı (nework) ve bunları temsil eden Avrupalı veya ulusal kurumlar,
 • Bölgesel veya ulusal eğitim-öğretim otoriteleri ve bakanlıkları,
 • Sosyal ortaklar, sanayi, sektörel ve mesleki kurumları temsil eden AB ve ulusal seviyedeki kurumlar ve ağları ile gençlik kurumları dâhil eğitim-öğretim paydaşları,
 • Sanayi ve ticaret odaları,
 • Sektör becerileri konseyleri,
 • Ekonomik kalkınma ajansları, istatistik kurumları ve araştırma enstitüleri
 • Kültürel ve/veya yaratıcı kurumlar,
 • Kariyer rehberliği ve profesyonel danışmanlık, bilgi ve istihdam hizmetleri sağlayan kurumlar,
 • Akreditasyon, sertifikasyon, yeterlilik kurumları (düzenleyici fonksiyona sahip kurumlar).

Lot 3: Sektörel Beceri Ortaklıkları en az 6 Program Ülkesini kapsamalı ve en az 5’i işletme, sanayi veya sektör temsilcilerinden (odalar, sendikalar) ve en az 5’i eğitim-öğretim sağlayıcı kurumlardan oluşan en az 12 ortak kurum içermelidir.

Uygun katılımcı kurumlar şunlardır:

 • Seçilen pilot sektörlerde aktif ve bilhassa kendi eğitim birimleri olan, çıraklık eğitimi veren ve ortaklaşa eğitim veren kamu veya özel işletmeler (collaborative training),
 • Sanayi, KOBİ’leri ve ilgili sektörel kurumları temsil eden AB veya ulusal kurumalar,
 • Kamu veya özel eğitim-öğretim kurumları; eğitim merkezleri ve yükseköğretim kurumları (ve savunma sektörünün askeri akademileri) dâhil,
 • Eğitim-öğretim sağlayan kurumların ağı ve bunları temsil eden Avrupalı veya ulusal kurumlar,
 • Bölgesel veya ulusal eğitim-öğretim veya istihdam otoriteleri ve bakanlıkları,
 • Sosyal ortaklar, sanayi, sektörel ve mesleki kurumları temsil eden AB ve ulusal seviyedeki kurumlar ve ağları ile gençlik kurumları dâhil eğitim-öğretim paydaşları,
 • Sanayi ve ticaret odaları,
 • Sektör becerileri konseyleri,
 • Ekonomik kalkınma ajansları, istatistik kurumları ve araştırma enstitüleri
 • Kariyer rehberliği ve profesyonel danışmanlık, bilgi ve istihdam hizmetleri sağlayan kurumlar,
 • Akreditasyon, sertifikasyon, yeterlilik kurumları (düzenleyici fonksiyona sahip kurumlar).

Uygun Ülkeler

Erasmus+ Program ülkeleri: 28 AB üyesi,

AB üyesi olmayan Program ülkeleri:

 • İzlanda, Lihtenştayn, Makedonya, Norveç, Türkiye

Uygun Faaliyetler

Proje teklifi, aşağıda her bir lot için belirlendiği üzere tutarlı ve kapsamlı faaliyetler ve çıktılar setini kapsayacaktır.

Bütün lotlar için dijital becerilere özel önem verilecektir. Bunun için Yeni Dijital Beceriler ve İşler Koalisyonu (Digital Skills and Jobs Coalition ) ve KETs (key enabling technologies) için becerileri teşvik çalışmaları ile sinerji oluşturulmalıdır. Ayrıca, döngüsel ekonomiye (circular economy) geçiş, yeşil beceriler için gelişmekte olan mesleki ihtiyaçları karşılamak üzere,  yeterliliklerin ve ulusal müfredatın değişimi ile desteklenmelidir.

Lot 1 — Beceri ihtiyaçlarının belirlenmesi için Sektörel Beceri Ortaklıkları

 Belli bir ekonomik sektörde beceri ve eğitim ihtiyaçlarının tanımlanması:

 • Beceri Panoraması (Cedefop beceri tahminleri, çeşitli veri araştırmaları) çalışmalarının ve ilgili olması halinde Avrupa Sektör Becerileri Konseyleri veya önceki Sektörel Beceri Ortaklıklarının sonuçlarının kullanılması dâhil olmak üzere belli bir ekonomik sektörde işgücü piyasasındaki beceri ihtiyaçları ile ilgili verilerin toplanması ve yorumlanması;
 • Sektörü ve sektörün işgücü piyasasını şekillendiren trend ve zorlukların, beceri arzı ve talebini etkileyebilecek sürükleyici değişimlere (otomasyon, demografik etkenler gibi) odaklanarak analiz edilmesi,
 • Yukarıdaki faaliyetlere dayanarak, sektörde mevcut ve beklenen beceri ihtiyaçlarının ve uyuşmazlıklarının (hem meslek-spesifik hem soft beceriler) detaylı bir değerlendirmesinin sağlanması,
 • Beceri ihtiyaçlarının sektördeki büyüme ve istihdam üzerindeki olası etkilerinin analiz edilmesi,
 • Potansiyel yayılma (spill-over) etkilerini yakalamak üzere birbiriyle yakından ilgili sektörleri etkileyen ana trendlerin analiz edilmesi,
 • Mevcut olması durumunda ESCO meslek profilleri sınıflandırmasından yararlanarak eğitim ihtiyacının tanımlanması,
 • AB ve/veya ülke seviyesindeki sektörün nicel ve nitel beceri, istihdam ve ekonomik performansına ilişkin İlgili bütün verilerinin elektronik formatta teslim edilmesi.

Lot 2 — Mesleki eğitim tasarımı ve uygulanması için Sektörel Beceri Ortaklıkları

Ulusötesi sektörel mesleki eğitim müfredatı hazırlanması:

 • Belli bir sektörde spesifik mesleki alanlarla ilgili tanımlanmış beceri ihtiyaçlarına dayanarak, bu ihtiyaçlara cevap vermek için mesleki eğitim müfredatı veya yeterlilik standardı hazırlanması (EQF ile uyumlu ve ESCO dikkate alınarak),
 • Önceki öğrenmelerin (yaygın veya serbest) ihtiyacı dikkate alınarak şeffaflık ve karşılaştırılabilirliği sağlamak için beceri ihtiyaçlarının yenilikçi, öğrenme kazanımı odaklı modüler mesleki eğitim programlarına veya yeterliliklere dönüştürülmesi (öğrenme kazanımları birimlerinden oluşan yeterliliklerin hazırlanması için ECVET’in uygulanması),
 • EQAVET veya EQAVET ile uyumlu mevcut kalite güvence sistemlerini kullanarak yeni eğitim içeriğine kalite yönetiminin uygulanması,
 • İş tabanlı öğrenme sürecinin yeni eğitim içeriğine entegre edilmesi,
 • Meslek-spesifik becerilere ve aynı zamanda anahtar yetkinliklere, soft becerilere ve bilim, teknoloji, mühendislik ve matematik disiplinlerine odaklanan mesleki eğitim sağlanmasının tasarlanması ve bir yandan bu yetkinliklerin kazanılması ve geliştirilmesi için etkin fırsatlar sunulması,
 • İlgili mesleki eğitim sektörel yeterliliklerinin teşvik edilmesi (birden fazla mesleki eğitim sağlayıcı tarafından verilen ortaklaşa ulusötesi programlar dâhil) ve ECVET prensiplerinin uygulanması ve yeterliliklerin NQF (National Qualifications Framework), EQF ve ilgili sektördeki diğer AB şeffaflık araçlarına referanslanması suretiyle yeterliliklerin tanınması için yapılan anlaşmaların desteklenmesi,

Mesleki eğitim müfredatının uygulanması

 • Öğretme ve öğrenmede yenilikçi yaklaşımların, bilgi iletişim teknolojilerinin (blended learning, simulator) ve açık eğitim kaynaklarının (MOOC ve VOOC) stratejik ve bütünleşik kullanımı ile müfredat için en uygun uygulama yönteminin belirlenmesi,
 • Spesifik hedef grupların ihtiyaçlarına cevap verebilmek için yenilikçi mesleki eğitim öğretme ve öğrenme yöntemlerini uygulamak üzere yollar belirlenmesi,
 • Mesleki eğitimde kuşaklar arası bilgi transferinin kolaylaştırılması için faaliyetler geliştirilmesi,
 • Değerlendirme yöntemleri ve prosedürlerinin iş-tabanlı öğrenme dahil bütün öğrenme biçimlerinde içkin hale gelmesi için gerekli yolların tanımlanması ve daha önce kazanılan beceri ve yetkinliklerin tanınmasının kolaylaştırılması,
 • Geribildirim döngüsünün oluşturulması için eğitimini tamamlamasının ardından öğrenicinin takip edilmesi için tedbirlerin alınması,
 • Yeni veya uyarlanmış mesleki müfredatın ve yeterliliklerin resmi tanınması için gerekli tedbirlerin ortaya konması,

Lot 3 —Sektörel işbirliğine yeni bir stratejik yaklaşım (Blueprint) uygulamak için Sektörel Beceri Ortaklıkları

Bu Lot altındaki Sektörel Beceri Ortaklıkları ilgili sektördeki kilit sanayi paydaşları, eğitim-öğretim sağlayıcıları ve kamu otoriteleri arasında süründürülebilir işbirliği oluşturacaklardır.

Ortaklıklar, sektör için belirlenen büyüme stratejisini desteklemek üzere bir sektörel beceriler stratejisi geliştirecektir. Beceri arz ve talebinin nasıl eşleştirileceğini göstermek üzere somut faaliyetler seti, proje aşamaları ve iyi tanımlanmış proje ürünleri içeren Strateji projenin ilk anahtar çıktısı olacaktır.

Strateji sektördeki küresel, toplumsal ve teknolojik gelişmeler gibi ana trendlerin potansiyel olarak meslek ve becerileri nasıl etkileyeceğini tanımlayacaktır. Bu lottaki ortaklılar, Lot 1 (sektöre uygun oldukça) ve Lot 2’nin faaliyetlerini kapsayacaktır ancak bilhassa şu faaliyetleri içerecektir:

 • Sektördeki mevcut ve beklenen beceri ihtiyaçlarını ve uyuşmazlıkları ile mesleki profillerin gözden geçirilmesi ihtiyacının detaylı bir değerlendirmesinin yapılması,
 • Mevcut ve beklenen gelecek beceri ihtiyaçlarının değerlendirilmesi için genel bir yöntem geliştirilmesi ile güvenilir tahmin senaryolarına dayanarak beceri arzı ve talebinin gelişiminin ve yıllık bazda ilerlemesinin izlenmesi,
 • Revize edilmesi veya yeni oluşturulması gereken mesleki profillerin ve buna mukabil beceri ihtiyaçlarının tanımlanması,
 • İlgili mesleki profiler bazında yeni yeterliliklerin oluşturulması veya gözden geçirilmesi ihtiyacının tanımlanması,
 • Mesleki eğitim sunumu (yükseköğretim seviyesinde mesleki eğitim dâhil) ile ilgili somut çözümler geliştirilmesi ile birlikte iş dünyası-eğitim-araştırma ortaklıklarının desteklemesi,
 • Mevcut AB araçlarını (Erasmus+, EURES, Drop’Pin, European Alliance for Apprenticeships) kullanarak mesleki öğrencilerin, iş arayanların ve stajyerlerin Avrupa çapında sektördeki hareketliliğinin teşvik edilmesi için somut çözümler geliştirilmesi,
 • Sektörün bilhassa gençler arasında bir kariyer tercihi olarak cazibesinin artırılması için eylemler geliştirilmesi ve aynı zamanda sektördeki cinsiyet dengesinin gözetilmesinin amaçlanması,
 • Sanayi (sektör) tarafından liderlik edilen uzun dönemli bir eylem planı hazırlanması. Bu plan eğitim-öğretim sağlayıcıları ve kilit sanayi paydaşları arasındaki sürdürülebilir ortaklığa dayanacaktır. Plan, uygun yönetişim yapılarının tanımlanmasını, ölçeklenebilirlik (scalability) planlarını ve finansal sürdürülebilirliği içerecektir ve aynı zamanda uygun görünürlük ve geniş bir yaygınlaştırmayı da sağlayacaktır. Ortaklığın görünürlük ve yaygınlaştırılması AB ve ulusal politika düzeyinde olmalı ve planın takdiminin (roll-out) bölgesel ve yerel seviyede ilgili resmi ve sektörel otoriteler ile birlikte nasıl yapılacağını detaylandırmalıdır.

Eylem Planı ayrıca AB fon kaynakları (AB Yapısal Fonları, Avrupa Stratejik Yatırım Fonu, Erasmus+, COSME, sektörel programlar) ile ulusal ve bölgesel fonların beceri stratejilerini nasıl destekleyebileceğini gösterecektir. Bunu yaparken ulusal ve bölgesel akıllı uzmanlaşma stratejileri dikkate alınmalıdır.

 • AB ve/veya ülke seviyesindeki sektörün nicel ve nitel İlgili bütün verilerinin açık veri formatında sunulması

Seçilme Kriterleri

Uygunluk değerlendirmesini geçen başvurular aşağıdaki kriterler bazında içerik değerlendirmesine tabi tutulacaktır:

 1. Projenin ilgililiği (azami 25 puan –asgari eşik 13 puan)
 2. Proje tasarımı ve uygulamasının kalitesi (azami 30 puan – asgari eşik 16 puan)
 3. Proje ekibinin ve işbirliği düzenlemelerinin kalitesi (azami 25 puan – asgari eşik 13 puan)
 4. Etki ve yaygınlaştırma (azami 20 puan – asgari eşik 11 puan)

Değerlendirme Komitesine gidebilmesi için proje 100 puan üzerinden asgari 70 puan almalıdır.

Bütçe

Projelerin eş finansmanı için toplam ayrılan tahmini bütçe 28 milyon Avro’dur (1 milyon Avro Lot 1 için, 3 milyon Avro Lot 2 için ve 24 milyon Avro Lot 3 için).

Lot 1 için her bir hibe 330.000 ile 500.000 Avro arasında olacaktır. Yürütme Ajansı 3 civarında projeyi desteklemeyi beklemektedir.

Lot 2 için her bir hibe 700.000 ile 1.000.000 Avro arasında olacaktır. Yürütme Ajansı 4 civarında projeyi desteklemeyi beklemektedir.

Lot 3 için her bir hibe azami 4.000.000 Avro olacaktır. Yürütme Ajansı 6 civarında projeyi desteklemeyi beklemektedir. Her bir pilot sektör başına bir proje seçilebilecektir.

Yürütme Ajansı mevcut fonların tamamını tahsis etmeme hakkını saklı tutar.

Proje Başvuru Tarihi

Başvurular 2 Mayıs 2017 Brüksel saati ile 12:00’a kadar teslim edilmelidir.

E-formlar ile birlikte başvuru rehberleri aşağıdaki internet adresinden bulunabilir:

https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/funding/sector-skills-alliances-2017_en


Kaynak: Ulusal Ajans

Sosyal Medyadan Takip Edin

Bir Yorum Paylaşın