Hibe Duyuruları

Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı Teknik Destek Programı 2017

İkinci Dönem Başvuru Tarihleri: 1 Mart – 28 Nisan 2017

Zonguldak merkezli TR81 Düzey 2 Batı Karadeniz Bölgesi’nde (Zonguldak, Karabük, Bartın) faaliyet gösteren Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı (BAKKA) kuruluşundan bu yana kamu kesimi, özel kesim ve sivil toplum kuruluşları arasındaki işbirliğini geliştirmek, kaynakların yerinde ve etkin kullanımını sağlamak ve yerel potansiyeli harekete geçirmek suretiyle, ulusal kalkınma planı ve programlarında öngörülen ilke ve politikalarla uyumlu olarak, bölgesel gelişmeyi hızlandırmak, sürdürülebilirliğini sağlamak, bölgeler arası ve bölge içi gelişmişlik farklarını azaltmak doğrultusunda faaliyet göstermektedir.

BAKKA yukarıda sayılan amaca uygun olarak 2012, 2013, 2014, 2015 ve 2016 yıllarında toplam beş adet teknik destek programı yürütmüştür ve desteklerine 2017 yılı içerisinde de 450. 000 TL bütçeli 2017 Yılı Teknik Destek Programı ile devam edecektir. Yürüttüğü mali ve teknik destek programlarının yanı sıra BAKKA, başta 2010-2013 Batı Karadeniz Bölge Planı ve 2014-2023 Batı Karadeniz Bölge Planı olmak üzere hazırladığı çeşitli dokümanlar ve yaptığı araştırmalarla bölgenin ekonomik ve sosyal kalkınmasına katkıda bulunmuştur.

Teknik Desteğin Amacı

Bölgedeki yerel aktörlerin bölgesel kalkınma açısından önem arz eden, ancak kurumsal kapasite eksikliği nedeniyle hazırlık ve uygulama aşamalarında sıkıntı ile karşılaşılan çalışmalarına destek sağlamaktır.

Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı, yürüteceği Teknik Destek Programı ile yerel yönetimlerin başta planlama çalışmaları ile bölge plan ve programlarını uygulayıcı veya yerel kalkınma kapasitesini arttırıcı faaliyetleri ve diğer kamu kurum ve kuruluşları ile bölgedeki sivil toplum kuruluşlarının yerel ve bölgesel kalkınmaya katkıda bulunabilecek çalışmaları konuları için mevcut imkânları çerçevesinde kendi personeli eliyle veya hizmet alımı yoluyla teknik destek sağlayabilecektir. Ajans tarafından bu başlık altında sağlanacak destekler temelde Ajansın faaliyet gösterdiği bölge sınırları dâhilinde sağlanır. Ancak amaçlarına uygunluğunun gerekçelendirildiği durumlarda özellikle ulusal veya uluslararası ilişkiler gerektiren bazı destekler bölge dışında da sağlanabilir.

Bütçe

2017 yılında, teknik destek programı kapsamında desteklenecek faaliyetler için tahsis edilen toplam kaynak tutarı 450.000 TL’dir. Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı, bu program için ayırdığı kaynakları kısmen veya tamamen kullandırmama hakkını saklı tutar. Teknik destek kapsamında yararlanıcı kurum/kuruluşa herhangi bir doğrudan mali destek verilmemektedir. Teknik destek faaliyetleri Ajansın kendi personeli eliyle veya hizmet alımı yoluyla gerçekleştirebilir. Teknik desteklerin hizmet alımı yoluyla sağlanmasına, Ajans personelinin iş yoğunluğu ve sağlanacak desteğin niteliği göz önünde bulundurularak Ajans tarafından karar verilecektir. Teknik desteğin hizmet alımı yoluyla sağlanması durumunda; her bir teknik desteğin Ajansa toplam maliyeti tüm vergiler dâhil 15.000 TL’yi aşamaz.

Başvuru Sahiplerinin Uygunluğu: Kimler Başvurabilir?

Teknik Destek Programı kapsamında uygun başvuru sahipleri şunlardır:

• Mahalli İdareler (İl-İlçe-Belde Belediyeleri, İl Özel İdaresi, Köylere Hizmet Götürme Birliği)

• Kamu Kurum ve Kuruluşları (Valilik, Kaymakamlık, Bölge Müdürlüğü, İl-İlçe-Şube Müdürlüğü, Okullar)

• Kamu Kurumu Niteliğindeki Meslek Kuruluşları,

• Üniversiteler (Rektörlük, Dekanlıklar, MYO, Araştırma Enstitüleri),

• Organize Sanayi Bölgeleri,

• İş Geliştirme Merkezleri Kalkınma Ajansları Proje ve Faaliyet Destekleme Yönetmeliği’nin 27’nci maddesine göre, kâr amacı güden kurum ve kuruluşlar ile gerçek kişiler, başvuru sahibi veya ortağı olarak Teknik Destek talebinde bulunamazlar.

Ortaklıklar ve Ortakların Uygunluğu

Ortakların başvuru sahipleri ile aynı uygunluk kıstaslarını karşılamaları ve teknik destek başvurusunun tasarım ve uygulama aşamalarında aktif olarak görev almaları gerekmektedir. Ortak olacak kuruluşlar ortaklık beyanını doldurmalıdır. Teknik Destek Talep Formu’nda yer alan beyan formu, tüm ortakların yasal yetki verilmiş temsilcileri tarafından imzalanmalı, tüm sayfalar paraflanmalıdır.

Faaliyetlerin Uygunluğu

Ajans, yalnızca belirtilen alanlarda yer alan, kurumsal nitelikli ve kapasite geliştirici faaliyetler ile yerel ve bölgesel kalkınmaya katkıda bulunabilecek faaliyetlere teknik destek hizmetleri sağlayabilir;

  • Eğitim verme
  • Program ve proje hazırlanmasına katkı sağlama
  • Danışmanlık sağlama
  • Geçici uzman personel görevlendirme
  • Lobi faaliyetleri ve uluslararası ilişkiler kurma

Faaliyetlerin Süresi ve Yeri

Süre

Ajans tarafından uygulanacak olan Teknik Destek Programı çerçevesinde her bir faaliyet en geç 1 (bir) ay içerisinde tamamlanacaktır. Bu süre, sözleşmenin tüm taraflarca imzalandığı günden bir sonraki gün itibariyle başlar.

Yer

Teknik destekler, Ajansın faaliyet gösterdiği TR81 Düzey 2 Bölgesinde (Zonguldak, Karabük, Bartın) gerçekleştirilmelidir. Ancak amaçlarına uygunluğu gerekçelendirildiği durumlarda, özellikle ulusal veya uluslararası ilişkiler gerektiren bazı faaliyetler bölge dışında da gerçekleştirilebilir.

Teknik Destek Kapsamı ve Örnek Proje Konuları

Ajans TR81 Düzey 2 Bölgesi’nde (Zonguldak, Karabük, Bartın) yerel kalkınma kapasitesini artırıcı ve bölgesel kalkınmaya katkıda bulunabilecek nitelikteki her türlü faaliyet için teknik destek sağlayabilecektir.

Teknik Destek Programı kapsamında sunulan başvurular;

• Yerel yönetimlerin başta planlama çalışmaları ile bölge plan ve programlarını uygulayıcı veya yerel kalkınma kapasitesini artırıcı faaliyetlerini,

• Diğer kamu kurum ve kuruluşları ile bölgedeki sivil toplum kuruluşlarının yerel ve bölgesel kalkınmaya katkıda bulunulabilecek çalışmalarını kapsamak zorundadır.

Bu başlıkta teknik destek programına uygun olabilecek konular verilmiş olup, başvurulabilecek konular bunlarla sınırlı değildir. Konular, Teknik Destek Programının genel ve özel amaçlarına uygun bir şekilde çeşitlendirilebilir. Öte yandan teknik destek başvurusunda bulunulacak konunun aşağıdaki örnekler arasında belirtilmiş olması, o başvurunun kesinlikle destekleneceği anlamına gelmemektedir.

Başvurular Nereye ve Nasıl Yapılacaktır?

Başvurular, www.bakka.gov.tr adresinden de ulaşılabilecek http://portal.kays.kalkinma.gov.tr bağlantısı üzerinden yapılmalıdır. Kalkınma Ajansları Yönetim Modülü (KAYS) sisteminden kullanıcı adı ve şifre alınarak başvurular gerçekleştirilmelidir. Sisteme kaydolma ve kullanım ile ilgili detaylı bilgi ve görsel anlatım KAYS Portal’ın Yardım bölümünde bulunan Kullanıcı Kılavuzu’nda mevcuttur. KAYS üzerinden Başvuru Formu doldurulacak, ekleri başvuru sahibi tarafından doldurulduktan sonra KAYS’a yüklenecektir. Başvurular, KAYS üzerinden tamamlandıktan sonra sistem üzerinden çıktısı alınacak, ilgili kısımlar başvuru sahibi ve varsa ortakları tarafından imzalanacak ve tüm sayfaları yine başvuru sahibi ve varsa ortakları tarafından paraflanacak, diğer ekler ile birlikte tüm dosyanın asıl belgeleri 1 (bir) adet dosya içerisinde teslim edilecektir.


Detaylı bilgi için tıklayın: Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı

Sosyal Medyadan Takip Edin

Bir Yorum Paylaşın